"Geen vermogenstoets bewoners verpleeghuis'

DEN HAAG, 21 SEPT. Het invoeren van een vermogenstoets voor bewoners van een verpleeghuis, waarbij het eigen geld van verzekerden wordt meegeteld bij de vaststelling van de eigen bijdrage, past volgens de Ziekenfondsraad niet in een sociale ziektekostenverzekering. De raad adviseert staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dan ook de vermogenstoets niet in te voeren.

De Ziekenfondsraad heeft ook grote bezwaren tegen de door Simons geplande verhoging van de maximale inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ naar 2.700 gulden per maand, zo blijkt uit het advies dat volgende week in de raad wordt besproken. Een maximum van 1.350 gulden is volgens de Ziekenfondsraad nog net verenigbaar met het besparingsmotief, dat de grondslag voor de eigen bijdrage vormt. De eigen bijdrage is ingesteld omdat door het verblijf in een instelling een aantal kosten van levensonderhoud vervalt. Verhoging tot maximaal 2.700 gulden is volgens de Ziekenfondsraad gebaseerd op het idee van medefinanciering van de instelling en daarom in strijd met de grondgedachte van de sociale verzekering. Een verhoging van de inkomensonafhankelijke bijdrage van maximaal 180 naar 195 gulden per maand vindt de Ziekenfondsraad redelijk.

Simons streeft er naar de inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ op gelijke hoogte te brengen met de maximum eigen bijdrage die bewoners van bejaardenhuizen betalen. De Ziekenfondsraad pleitte eerder voor het omgekeerde, namelijk de regeling voor bejaardenoorden afstemmen op de eigen bijdrage-regeling AWBZ. Maar die laatste maatregel zou geld kosten in plaats van opleveren.

Als de staatssecretaris toch besluit de eigen bijdrageregeling AWBZ aan te passen, dan zou dat volgens de Ziekenfondsraad moeten gebeuren voor alle verzekerden in AWBZ-instellingen en niet alleen voor de verpleeghuispatiënten van 65 jaar en ouder.

Volgens berekeningen van de Ziekenfondsraad zou de verhoging van de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage 45 miljoen gulden per jaar opleveren. Daarbij is geen rekening gehouden met de extra kosten die moeten worden gemaakt voor onder meer het vaststellen van het eigen vermogen van verzekerden. Een verhoging van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage zal naar schatting 2,6 miljoen gulden per jaar opleveren.