TNO in emissie- onderzoek: auto's vaak slecht afgesteld

Ook dit jaar kregen een paar honderd automobilisten in de omgeving van Delft een briefje van het ministerie van VROM met het vriendelijke verzoek hun auto vijf dagen af te staan. Het was voor een goed doel: het steekproefcontroleprogramma van het ministerie. In dit onderzoeksprogramma, uitgevoerd door het Instituut voor Wegtransportmiddelen van TNO, wordt nagegaan of personenauto's die al een tijdje in gebruik zijn nog wel zo schoon rijden als zou moeten. Het was de vierde keer dat het onderzoek werd verricht en in die vier jaar zijn nu een kleine duizend auto's onderzocht.

TNO moest ook dit jaar constateren dat heel wat auto's door verkeerde afstelling de uitlaatgasnormen overschrijden. Dat gold vooral voor de auto's met ongeregelde katalysator. Alle auto's van deze categorie, overigens een slinkende minderheid, moesten eerst afgesteld worden. Daarna voldeden wel alle typen, hoewel vier individuele auto's (van verschillende typen) de normen bleven overschrijden. Dieselauto's hadden in het algemeen geen behoefte aan afstelling.

Van de auto's met een elektronisch geregelde katalysator - in dit onderzoeksjaar de grootste groep - moest bij 27% de afstelling worden gecorrigeerd. Het ging daarbij meestal om de afstelling van het stationaire toerental. Van een autotype, de Daihatsu Cuore, overschreden alle exemplaren de normen, ook na afstelling. Oorzaak bleek een verkeerde schakelaar te zijn. De fabriek rust de nieuwe Cuores inmiddels met een andere schakelaar uit.

Bij de auto's van het type Mercedes 190 werd een ontwerpfout geconstateerd. Als gevolg daarvan verbrandt op den duur een deel van het katalysatorsysteem. Bij vier van de vijf geteste auto's van dit type had Mercedes inmiddels een verbetering aangebracht (waaronder het terugvoeren van uitlaatgassen in de cilinder), het resterende exemplaar bleef ook na afstelling de normen overschrijden.

De verrichte controles hangen samen met de "terugroepregeling', zoals die op 1 juli 1990 van kracht is geworden: als een bepaald type auto in het onderzoeksprogramma bij herhaling niet aan de eisen voldoet, kan een fabrikant verplicht worden alle auto's van dat type terug te roepen en zo nodig te herstellen. Er bleek dit jaar geen aanleiding te bestaan tot die maatregel over te gaan.

De terugroepverplichting geldt niet voor auto's die ouder zijn dan vijf jaar of meer dan 80.000 km hebben gereden. De TNO-onderzoekers schrijven dat ze niet over aanwijzingen beschikken dat de emissies tijdens een autoleven verslechteren. Uit steekproeven in Duitsland blijkt wél een bepaalde verslechtering. Volgens de onderzoekers hangt dat samen met de hogere snelheden daar.

Steekproefcontroleprogramma, onderzoek naar luchtverontreiniging door voertuigen in het verkeer. Jaarrapport 1990-1991. Ministerie van VROM