Brussel: meer geld nodig voor technische steun Sovjet-Unie

BRUSSEL, 19 SEPT. De Europese Commissie wil dat de begroting van de EG voor 1992 wordt verruimd met 795 miljoen ecu (1,8 miljard gulden). Gisteren zijn de 17 leden van het dagelijks bestuur van de EG overeengekomen een voorstel daartoe in te dienen bij wat het “begrotingsgezag” heet, de raad van ministers van financiën en het Europees Parlement.

Al bij de indiening van een voorontwerp voor de begroting van 1992 had de Commissie erop gewezen dat herziening van de begrotingsperspectieven onvermijdelijk zou zijn in verband met de uitbreiding van vooral externe verplichtingen van de Europese Gemeenschap. De begrotingsperspectieven bepalen het toegestane maximum van de uitgaven van de EG.

De Commissie stelt nu voor 420 miljoen ecu (980 miljoen gulden) extra te reserveren voor technische hulp aan de Sovjet-Unie. In de ontwerpbegroting was daarvoor 80 miljoen ecu (186 miljoen gulden) uitgetrokken.

Verder wil de Commissie 300 miljoen ecu (690 miljoen gulden) extra als algemene reserve voor onvoorziene uitgaven, met name voor noodhulp. Eerder hebben de EG-regeringen een dergelijke post afgewezen.

Ten slotte stelt de Commissie voor om 75 miljoen ecu (ruim 170 miljoen gulden) extra uit te trekken voor verschillende posten: de vestiging van EG-bureaus in Oosteuropese landen, nieuw personeel dat nodig is in verband met de intensivering van de externe betrekkingen, de verhuizing uit het Berlaymontgebouw en nog uitstaande restituties aan Spanje en Portugal.