Strengere milieuregels bij Wadden

LEEUWARDEN, 18 SEPT. In het Waddengebied zal voortaan een verscherpte plicht tot milieu-effect-rapportage (MER) gelden. De verplichte rapportage strekt zich dan ook uit over de aanleg van militaire oefenterreinen, delfstofwinning, militaire laagvliegroutes, het opsporen en winnen van olie en gas, indijking, aanleg van jachthavens, dammen, en andere recreatieve- en toeristische voorzieningen.

Het rijk en de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, zijn het hierover eens geworden. Veel van die activiteiten waren al MER-plichtig; de uitbreiding geldt alleen voor bedrijvigheden in het Waddengebied. Ook wordt de voorwaarden waarbij een rapportageplicht over milieu-effecten geldt strenger wegens de bijzondere waarde van het Waddengebied. Verder wil de Stuurgroep Waddenprovincies zones in het middengedeelte van het Wad bij Ameland en Schiermonnikoog verbieden voor visserij en recreatievaart, om een verdere verstoring tegen te gaan. Er zal streng worden gecontroleerd op naleving van het verbod. Ook het publiek zal beter en meer worden voorgelicht over het varen op het Wad. Volgens de Friese milieugedeputeerde F. Steijvers, voorzitter van de Stuurgroep, kent een grote groep toeristen het Waddengebied en haar gedragsregels onvoldoende. Overigens is er naar de mening van de Stuurgroep nog wel ruimte voor enige verdere ontwikkeling van de watersport, met name in het westelijk en oostelijk Waddengebied. Daar zou plaats zijn voor meer accommodatie voor passanten. Uit een onderzoek is gebleken dat het aantal passanten in de Waddenzeehavens sinds 1988 met 7,5 procent is gestegen. Meer afmeervoorzieningen zijn uit oogpunt van veiligheid te verdedigen, aldus de Stuurgroep.