Geldmarktrente onveranderd

AMSTERDAM, 18 SEPT. De Nederlandse geldmarktrente bleef gedurende de verslagweek op een onveranderd niveau liggen. De interbancaire rente op driemaands deposito's noteerde bijvoorbeeld 9,27 procent. De rente op jaarsdeposito's lag 10 basispunten hierboven.

Prinsjesdag heeft geen invloed gehad op de geldmarkt.

Het is ook de vraag of hiervan effecten op de korte rente verwacht mochten worden. De positie van de gulden lijkt in het geheel niet in gevaar te komen door de nieuwe Miljoenennota. Ofschoon de veronderstellingen van het Centraal Planbureau, waarop de Miljoenennota is gebaseerd, niet geheel realistisch ogen, ligt er een indrukwekkend ombuigingspakket. Wel is het jammer dat de regering opnieuw haar toevlucht heeft gezocht tot enkele eenmalige inkomstenverhogende maatregelen (verkoop staatsbezit, kasverschuivingen, versnelde belastinginning). Tevens is de opbrengst van een aantal voorstellen nog hoogst onzeker (WAO, grote efficiency, nader te bepalen ombuigingen).

Voor het Nederlandse rentebeeld blijft natuurlijk de economische ontwikkeling in Duitsland essentieel. In het bijzonder dient er voor gewaakt te worden dat de Nederlandse inflatie niet uit de pas gaat lopen met de Duitse inflatie. Gegeven de extreme looneisen van enkele Duitse werknemersorganisaties ligt een substantiële afzwakking van de positie van de gulden, gemeten ten opzichte van de Duitse mark, vooralsnog niet voor de hand. In dit verband is wel van belang dat de in de Miljoenennota voorgestelde lastenverzwaringen, niet uitmonden in een loon-prijsspiraal.

Uit de weekstaat van De Nederlandsche Bank is af te leiden dat de geldmarkt is verruimd door een vermindering van de bankbiljetten in omloop (min 139 miljoen gulden) en uitkeringen ten laste van de schatkist (min 3.606 miljoen gulden). Desalniettemin hebben de banken, evenals vorige week, 1 procentpunt ontspaard op het contingent. Dit is onder meer een gevolg van het feit dat De Nederlandsche Bank het de banken een dag zonder speciale belening liet stellen. De centrale bank besloot hiertoe op basis van het feit dat juist op deze dag (16 september) enkele significante uitkeringen ten laste van de schatkist plaatsvonden. Een en ander had tot gevolg dat de daggeldrente, die tot dan toe binnen een zeer beperkte bandbreedte bewoog, steeg tot een niveau dat substantieel boven 9 procent lag.

Op 17 september is inmiddels 3,8 miljard gulden toegewezen op een nieuwe speciale belening. De geldmarkt is verder verruimd door een lagere kasreserve (min 3 miljard gulden) in te stellen. De Nederlandsche Bank paste een geldmarktverruiming toe in verband met de storting op de jongste staatslening die deze week zal plaatsvinden.

In de weekstaat is voorts ook het effect van de waardedaling van de Amerikaanse dollar terug te vinden, met name in de post "Waarderingsverschillen goud en deviezen' onder Passiva.

Bron: NMB Postbank Groep