Werkgeversbonden en vakcentrales negatief over plannen; "Een absoluut dieptepunt'

DEN HAAG, 17 SEPT. De organisaties van werknemers en werkgevers hebben negatief gereageerd op het kabinetsbeleid voor 1992. De vakcentrales FNV, CNV en MHP spreken van “een absoluut dieptepunt” omdat het kabinet “het sociaal-economische klimaat heeft verziekt met de ingrepen in de Ziektewet en de WAO.” De werkgeversorganisaties VNO en NCW menen dat het beleid van het kabinet leidt tot een stijging van de belasting- en premiedruk (collectieve lasten) en een verslechtering van de economische groei en werkgelegenheid.

De grootste vakcentrale, de FNV, vindt dat van het kabinetsbeleid om meer mensen aan een betaalde baan te helpen “bitter weinig terecht komt”. Door het ontbreken van duidelijke beleid stijgt volgend jaar de werkloosheid voor het eerst sinds jaren. “Van een actief werkgelegenheidsbeleid kan niet worden gesproken”, aldus de FNV.

Het loslaten van de koppeling tussen lonen en sociale uitkeringen zet uitkeringsgerechtigden volgens de FNV op een achterstand van ten minste enkele tienden van procenten. De fiscale maatregelen die het kabinet neemt om het koopkrachtverlies te compenseren, zijn onvoldoende. Het kabinet moet volgend jaar zonodig aanvullende maatregelen nemen om de koopkracht van de laagstbetaalden te garanderen, aldus de FNV.

De kabinetsplannen met betrekking tot de koppeling, Ziektewet en WAO leggen volgens de christelijke vakcentrale CNV een “zware hypotheek” op het overleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Door de kabinetsmaatregelen zal het zeer moeilijk zijn om in het CAO-overleg tot een beheerste loonontwikkeling en afspraken over werkgelegenheid te komen, zo verwacht het CNV.

De werkgeversorganisatie VNO stelt dat als ook de volksverzekering tegen ziektekosten wordt doorgezet, de economische groei van volgend jaar meer dan volledig wordt opgeslokt door de collectieve sector. Deze “vraatzucht” houdt in dat grote groepen werknemers koopkracht moeten inleveren. Daardoor ontstaat het gevaar dat de loonkosten uit de hand gaan lopen, aldus het VNO.

Zowel het VNO als de christelijke werkgeversorganisatie NCW laken de oproep van het kabinet om de lonen met niet meer dan drie procent te laten stijgen. “Daarmee wordt een bodem in de markt gelegd. De hoge inflatie en de lastenverzwaringen zullen het overleg zeer bemoeilijken”, aldus het NCW.

VNO en NCW zetten vraagtekens achter de bezuinigingen van het kabinet voor de jaren na 1992. “We hebben twijfels over het realiteitsgehalte van al die plannen, maar gunnen de overheid vooralsnog het voordeel van de twijfel”, aldus het VNO. “Het ombuigingspakket bevat veel onzekerheden. Het kabinet verschuift daarmee de financiële problemen voor een deel naar de toekomst”, aldus het NCW.

VNO, NCW en de organisaties voor het midden- en kleinbedrijf KNOV en NCOV nemen stelling tegen de kabinetsplannen met betrekking tot WAO en ziektewet. Als een werknemer in de WAO terecht komt moet de werkgever een boete betalen van maximaal één jaarsalaris. “Onredelijk”, zegt het NCW, “omdat zestig procent van de arbeidsongeschiktheid buiten het werk wordt veroorzaakt.”

De werkgeversorganisaties in het midden- en kleinbedrijf, KNOV en NCOV, beschouwen het als “bijzonder onrechtvaardig” dat ze boetes moeten betalen voor vormen van arbeidsongeschiktheid die niets met het werk te maken hebben. “Het maakt de zwakke arbeidsmarktpositie van veel mensen er bepaald niet beter op”, aldus het KNOV.

De centrales van overheidspersoneel vinden de loonruimte van 3 procent, zoals die in de Miljoenennota staat, in strijd met eerder gemaakte afspraken. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau stijgen de lonen in de marktsector volgend jaar met 3,75 procent. Kabinet en de centrales van overheidspersoneel hebben afgesproken dat de salarissen van ambtenaren gelijk op zullen gaan met de lonen in het bedrijfsleven. De ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in de collectieve en de gesubsidieerde sector is volgend jaar duidelijk minder dan in de marktsector.

“Hoe de minister in 1992 tot vruchtbare onderhandelingen denkt te kunnen komen op basis van deze desastreuze plannen (onder meer ook de Ziektewet en WAO-voorstellen), gaat het voorstellingsvermogen van de centrales te boven.”

Het voorstel om 500 miljoen gulden van het pensioenfonds PGGM te gebruiken voor de CAO's in de zorgsector is voor de FNV “volstrekt onaanvaardbaar”.