Venetiaan verjongt kabinet, wil leger aan banden leggen

Niet bekend

De gisteren geïnstalleerde Venetiaan kondigde op “zeer korte termijn” een wijziging in de grondwet aan, die een eind moet maken aan de machtspositie van het leger. Venetiaan riep alle niet-grondwettelijke gewapende groepen op om de strijd te beëindigen en aan de conferentietafel te zoeken naar realistische oplossingen. Hij merkte op dat de vredesbesprekingen met het Junglecommando reeds vergevorderd zijn. Hij richtte zich in bijzonder tot de Tucajana-indianen die het westen van Suriname bezet houden.

Venetiaan maakte duidelijk dat Suriname de banden met Nederland wil aanhalen. “Bevorderd zal worden dat naast de bestaande samenwerking de betrekkingen met Nederland nauwer worden aangehaald op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect en de samenwerking op gebieden die daarvoor in aanmerking komen, wordt geïntensiveerd. De regering zal zo spoedig mogelijk besprekingen ter zake aanvangen.”

De installatieplechtigheid in de Anthony Nesty Sporthal werd bijgewoond door president Desmond Hoyte van Guyana en president Perez van Venezuela, de vice-president van Columbia Correa, de minister van Staat van Nederland Max van der Stoel, de minister van handel van de Nederlandse Antillen C. Smits en talrijke diplomatieke vertegenwoordigers.

Voor de NPS hebben zitting in het kabinet: E. Sedoc, planning en internationale samenwerking; C. Pigot, onderwijs en volksontwikkeling; H. Pollack, natuurlijke hulpbronnen; R. Roseval, financiën; R. Nooitmeer, regionale ontwikkeling. Voor de VHP: S. Mungra, buitenlandse zaken; S. Girjasing, justitie en politie; M. Khudabuks, volksgezondheid en R. Randjitsing, openbare werken. Voor de KTPI: W. Soemita, sociale zaken en volkshuisvesting en R. Setroredjo, binnenlandse zaken. Voor SPA: S. Gilds, defensie; R. Simons, arbeid en J. Defares, transport, communicatie en toerisme.

Het nieuwe kabinet bestaat voor het grootste deel uit technocraten. De meeste nieuwkomers zijn relatief jong. Volgens waarnemers in Paramaribo geeft het regerende Nieuw Front hiermee enigszins gehoor aan de roep om verjonging in de Surinaamse politiek. Opvallend is de toewijzing van het ministerie van defensie aan de SPA. Deze partij heeft steeds een harde lijn bepleit tegenover het leger. Planning en internationale samenwerking is een nieuw departement. De minister op deze post, de econoom E. Sedoc, zal voor een deel de onderhandelingen met Nederland over de ontwikkelingssamenwerking op zich nemen. Sedoc bezette in het vorige kabinet buitenlandse zaken. Opvallend is ook de benoeming van W. Soemita. Met name de SPA had tegen diens benoeming gepleit, omdat Soemita in de jaren zeventig is veroordeeld wegens corruptie.

De oppositiepartijen, de leiding van leger en politie zegden constructieve medewerking toe.

Zowel president Venetiaan als de vice-president J. Adjodia maakten een zelfverzekerde indruk. Venetiaan zei in zijn inauguratietoespraak te geloven dat elke Surinamer beseft dat de tijd is aangebroken om het draagvlak te helpen vormen, dat de door het volk gewilde regering nodig heeft. Parlementsvoorzitter J. Lachmon verklaarde in een beëdigingsrede dat de nieuwe regering een erfenis heeft overgenomen die schrikbarend genoemd moet worden.

Bij de overdracht van het presidentschap vroeg en kreeg het heengaande staatshoofd Johan Kraag de gelegenheid om een kort woord te spreken. Hij haalde aan dat zijn regering onder moeilijke omstandigheden heeft gewerkt. Genomen beslissingen zullen wel niet altijd het beoogde doel volledig tot stand hebben gebracht. Kraag stelde vast dat het land inspirerend leiderschap nodig heeft en zei er zeker van te zijn dat Venetiaan het land uit het diepe dal kan leiden.