Normen en waarden van de ministers

De begrotingshoofdstukken van Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken bevatten enkele passages waarin, meer of minder expliciet, het belang van normen en waarden wordt beklemtoond. Hieronder volgen de belangrijkste.

“Zo irreëel als het is de politiek en de wetgever als een alles-kunnend bestuurder van de samenleving voor te stellen, zo verkeerd is het - ik zou zelfs willen zeggen: zo immoreel - in de kracht van de feiten en het overgeleverde toekijkend en kritiekloos te willen berusten. Wat de Staatssecretaris en mij betreft geldt dit in het bijzonder voor problemen van normvervaging en criminaliteit.”

(Mr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van justitie)

“Bij het overdragen van normen en waarden speelt het onderwijs, bedoeld of onbedoeld, een belangrijke rol. De samenleving vraagt meer dan alleen kennis en cognitieve vaardigheden. Milieu, vraagstukken van oorlog en vrede, het samenleven van verschillende culturen, het gebruik van techniek, de invloed van commercie; het zijn zaken waar normen en waarden het handelen en de grenzen bepalen.” (Dr.ir. J.M.M. Ritzen, minister van onderwijs)

“Steeds duidelijker wordt dat bij de voorlichting over mogelijke aanspraken op een uitkering het in klare taal attenderen op de daaraan verbonden plichten niet kan worden gemist. Daarmee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan handhaving van verworvenheden en bestrijding van ongewenste situaties op het terrein van de sociale zekerheid.” (Dr. B. de Vries, minister van sociale zaken en werkgelegenheid)