LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL, 1992 wordt geen gemakkelijk jaar (...); LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL, 1992 wordt een moeilijk jaar.

Teksten en gegevens die horen bij de postzegels van de bewindslieden op de beide cijferpagina's.

CDA

drs. R.F.M. Lubbers; minister-president; minister van algemene zaken aantal ambtenaren: 334 uitgaven: 51,9 miljoen gulden

“Ik denk dat het toch realistisch is om voorzichtig te zijn. Ik zou het fijn vinden als de economie het beter doet dan het Centraal Planbureau voorspelt, maar denk dat de kans daarop groter is als je de verwachtingen matigt.

De kans dat het kabinet de rit uitzit is groot. De interne problemen bij de PvdA hebben niet geleid tot ontwrichting van de coalitie.''

mr. H. van den Broek minister van buitenlandse zaken aantal ambtenaren: 3.683 (inclusief ontwikkelingssamenwerking) uitgaven: 6.756,0 miljoen gulden

“Duitsland heeft na de Duitse eenwording sterk aan politiek gewicht in Europa gewonnen. De Duitse politieke inzet is dienstbaar aan Europa. Het is onze voorkeur dat Duitsland ferm ingekaderd in de Europese politiek blijft en dat is ook het streven van Bondskanselier Kohl. De Twaalf landen van de EG zijn nog onvoldoende doordrongen van het feit dat het Europse politieke gewicht gemaximaliseerd moet worden.”

mr. E.M.H. Hirsch Ballin minister van justitie; minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken aantal ambtenaren: 35.999 uitgaven: 4.468,2 miljoen gulden

“Zoals u weet, is het de bedoeling dat het "gedoogbeleid' ingrijpend wordt gewijzigd. De nieuwe lijn is, dat gedogen uitdrukkelijk niet meer wordt gedoogd. Alleen in gevallen waarin niet-gedogen een ongunstig milieu-effect zou hebben, is het denkbaar dat - tijdelijk - wel wordt gedoogd.”

J.R.H. Maij-Weggen minister van verkeer en waterstaat aantal ambtenaren: 14.685 uitgaven: 9.341,8 miljoen gulden

“Het bevestigen en versterken van onze transport- en distributierol in Europa en het verbeteren van onze infrastructuur vomen een belangrijke taak voor de tweede helft van deze kabinets-periode. "Een schop in de grond' past ons beter dan "een pen op het papier' melden mijn mensen vaak. De accentverschuiving naar het uitvoerend werk past daar prima bij.”

dr. J.E. Andriessen minister van economische zaken aantal ambtenaren: 5.455 uitgaven: 3.570,3 miljoen gulden

“Een eerste blik op de tabel met kerngegevens stemt helaas niet tot tevredenheid over de daarin getoonde economische vooruitzichten. De produktiegroei van bedrijven is in 1991 en 1992 maar de helft van de stijging van de jaren 1988-1990.

“Toch is het zaak deze ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen. Dan overheerst niet alleen somberheid, zoals het CPB terecht opmerkt.”

drs. P. Bukman minister van landbouw, natuurbeheer en visserij aantal ambtenaren: 10.686 uitgaven: 3.022,2 miljoen gulden

“In brede kring is het besef doorgedrongen dat het milieu grenzen stelt aan ons handelen. Op basis daarvan wordt een beleid gevoerd om de agrarische sector meer in harmonie te brengen met het milieu. In ieder geval kan niet gezegd worden dat de landbouw een reservaatsactiviteit is, afgeschermd van invloeden van buiten.”

dr. B. de Vries minister van sociale zaken en werkgelegenheid aantal ambtenaren: 2.669 uitgaven: 38.299,2 miljoen gulden

“Er tekent zich voor volgend jaar een lichte recessie af. We moeten het niet dramatiseren, maar ons wel realiseren dat onze samenleving kwetsbaar is.”

“U hoort van mij ook dit jaar weer het oude, eentonige lied van de loonmatiging. Ik herken in het FNV-pakket voor de CAO's voor volgend jaar dat ook voor de vakbond de werkgelegenheid zwaar moet wegen.”

PvdA

W. Kok vice-minister-president; en minister van financiën aantal ambtenaren: 1.974 (belastingdienst: 29.538) uitgaven: 4.872,0 miljoen gulden

“Het financieel-economisch beleid van de regering moet evenwichtig en verantwoord zijn. Dat geldt voor de korte termijn. Maar dat beleid moet ook gericht zijn op het beantwoorden van vragen voor de langere termijn.

“De maatregelen die nu genomen worden zijn niet onomstreden. Wie kiest voor de toekomst, ontkomt echter juist vandaag niet aan keuzes.”

drs. C.I. Dales minister van binnenlandse zaken aantal ambtenaren: 2.192 uitgaven: 4.513,7 miljoen gulden

“Keuzen die bijvoorbeeld in het kader van "1992' ten aanzien van vreemdelingen en asielzoekers worden gemaakt, kunnen sterk doorwerken in het strafrecht, de openbare orde en de staatsveiligheid. Evenzo kunnen keuzen ten aanzien van de omvang en waijze waarop economische en andere hulp en steun aan de Midden en Oost-Europese landen wordt gegeven, sterk bepalend zijn voor de vraag of wij de komende jaren met een veelheid van crises aldaar, opkomend nationalisme, migratiestromen, terreur, en andere vormen van oneigenelijk politieke druk zullen kunnen worden geconfronteerd.”

dr. ir. J.M.M. Ritzen minister van onderwijs en wetenschappen aantal ambtenaren: 3.479 uitgaven: 33.182,1 miljoen gulden

“Voor zelfgenoegzaamheid is geen enkele reden. De onderwijspolitiek is zo goed als de volgende stap die ze zet. Ondergetekende en de staatssecretaris hebben bij de opstelling van deze Memorie van Toelichting geworsteld met de vraag: passen ambitieuze doelstellingen bij een begroting die onder druk staat en vele - vaak pijnlijke - bezuinigingen bevat? Uiteindelijk is deze vraag volmondig met 'ja' beantwoord.

A.L. ter Beek minister van defensie aantal ambtenaren: 23.628 uitgaven: 14.087,0 miljoen gulden

“In de Sovjet-Unie doen zich buitengewoon belangrijke ontwikkelingen voor: de mislukte staatsgreep, de daarop volgende onttakeling van het communistische politieke systeem, de sterk veranderde verhouding tussen de Unie en de Unierepublieken. Het onderstreept de noodzaak van een verantwoorde defensie-inspanning.”

J.G.M. Alders minister van volkhuisvestiging, ruimtelijke ordening en milieubeheer aantal ambtenaren: 7.593 uitgaven: 15.541,0 miljoen gulden

“Gezien de gevolgen van onze produktie- en consumptieprocessen voor het milieu richt de verdere uitvoering van het milieubeleid zich in toenemende mate op het realiseren van ketenbeheer en het tegengaan van verspilling. Door kringlopen tijdens het produktieproces te sluiten, kan voorkomen worden dat onnodig grondstoffen weglekken en emissies het milieu belasten.”

drs. H. d'Ancona minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur aantal ambtenaren: 6.967 uitgaven: 12.216,5 miljoen gulden

“Er zal een nieuw evenwicht moeten worden gezocht tussen rechten en plichten: zoals burgers de overheid kunnen aanspreken op mogelijkheden en faciliteiten, zo zullen burgers op hun beurt worden aangesproken op inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.”

drs. J.P Pronk minister voor ontwikkelingssamenwerking (aantal ambtenaren zie buitenlandse zaken) uitgaven: 5.980,1 miljoen gulden

“Er worden nieuwe eisen gesteld aan de uitvoering van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. In overeenstemming met het gedachtengoed uit de nota Een Wereld van Verschil, nieuwe kaders voor de jaren negentig, wordt een drietal toetsen ingevoerd: Armoedebestrijding, Milieu, en de Autonomie van vrouwen.”

Noot: aantal ambtenaren en uitgaven voorspellingen voor 1992