Kerngegevens uit de begroting van 1992

De totale uitgaven van het rijk bedragen 204,5 miljard gulden. De totale ontvangsten van het rijk bedragen 183,4 miljard gulden Het financieringstekort zal dalen van 4,75 procent naar 4,25 procent. De staatschuld neemt toe van 70,9 naar 72,2 procent van het nationale inkomen. Het nationale inkomen neemt toe van 478 miljard gulden naar 498 miljard. Collectieve lastendruk stijgt van 52,9 procent naar 53,4 procent. Totaalbedrag aan lastenverzwaringen 3,7 miljard gulden. Totaal bedrag aan bezuinigingen 6 miljard. Enkele van de posten: op subsidies wordt 981 miljoen bespaard, minder ambtenaren moet 227 miljoen opleveren, defensie levert 245 miljoen in, ontwikkelingssamenwerking 435 miljoen, op sociale zekerheid wordt 810 miljoen gulden bespaard. Inkomsten uit aardgas nemen toe met zeshonderd miljoen gulden. Werkgelegenheid groeit niet langer maar neemt af met 8000 arbeidsjaren tot 5.047.000 arbeidsjaren. Werkloosheid daalt niet langer, maar neemt met 20.000 arbeidsjaren toe tot in totaal 345.000 arbeidsjaren. Het aantal inactieven ten opzichte van het aantal actieven neemt toe van 85,5 naar 86,7 per honderd werknemers. Inflatie stabiliseert zich op 3,25 procent. Collectieve uitgavenquote gaat van 63,1 procent naar 63,2 procent. Enkele van de maatregelen: Verhoging van de fiscale basisaftrek met ƒ 425 Verhoging arbeidskostenforfait met 1 procent naar 5 procent, met een maximum van ƒ 1486 Schrappen inflatiecorrectie in de belastingschijven Uitkeringen worden niet gekoppeld aan de loonstijging in het bedrijfsleven. Voor verhoging ambtenarensalarissen en werknemers in gepremieerde en gesubsidieerde sector is ook drie procent beschikbaar. Tarieven Openbaar Vervoer gaan op 1 januari met 6 procent omhoog. Huren gaan op 1 juli met 5,5 procent omhoog. Het huurwaardeforfait voor huiseigenaren met 0,4 procent omhoog. De acccijns op tabak wordt in twee stappen met 43 cent verhoogd. De les- en collegegelden worden verhoogd. Bovendien wordt voor bepaalde groepen scholieren van 18 jaar en ouder de basisbeurs verlaagd. Er wordt voor 625 miljoen gulden aan staatsdeelnemingen verkocht. Alleenstaandetoeslag op basisaftrek vervalt. Minimum voor uitkeringsgerechtigde zonder kinderen blijft gelijk. Minimumloon werknemers zonder kinderen stijgt 0,8 procent. Minimumloon werknemer met kinderen stijgt 0,8 procent. Modaal werknemersinkomen stijgt 0,3 procent. Modaal ambtenareninkomen blijft gelijk. Twee maal modaal werknemersinkomen stijgt 0,5 procent.