Euthanasie

Uit de berichten over het Rapport Remmelink valt op te maken, dat het aantal gevallen van uitgevoerde, actieve euthanasie kleiner is dan men had verwacht. Men schijnt ervan overtuigd te zijn dat het cijfer juist is.

Hoe weet men zo zeker, dat voldoende artsen ondervraagd zijn, respectievelijk geparticipeerd hebben en vooral, dat zij allen de waarheid hebben willen spreken?

De praktiserende artsen kunnen op twee manieren reageren: Laat ik voorzichtig zijn, want tussen een zo betrekkelijk gering aantal medestanders loop ik eerder in de gaten. Of: Als men meent, dat het euthanasie-cijfer zo laag ligt, kunnen mijn gevallen er wel ongemerkt bij.

Natuurlijk moet de wet die de strafbepaling opheft, er komen. Anderzijds kunnen daarmee zulkje stringente bepalingen gepaard gaan, dat de kans op verlossing er juist door vermindert, vooral ook bij psychische problemen.

    • Jacqueline Wijchers