Alle departementen moeten bijdragen; Volgend jaar wordt in totaal 6 mld bezuinigd

DEN HAAG, 17 SEPT. Het kabinet bezuinigt het volgend jaar zes miljard gulden op de uitgaven. Hiervan wordt 4,8 miljard aangewend voor verlaging van het financieringstekort. Afgesproken is dat de bezuinigingen in 1994 moeten zijn opgelopen tot bijna 16 miljard, waarvan 11,2 miljard voor verlaging van het tekort is bestemd. Alle departementen dragen bij aan de bezuiniging.

Op stadsvernieuwing wordt volgend jaar 150 miljoen gulden en met ingang van 1993 300 miljoen gulden bezuinigd. Ook wordt er voor het eerst minder in plaats van meer aan ontwikkelingssamenwerking uitgegeven. In plaats van de jarenlang gevolgde VN-eis van 1,5 procent van het nationaal inkomen wordt daaraan nu 1,4 procent besteed. Het aantal landen waaraan Nederland hulp verleent, komt volgend jaar op 55, maar daar staat een "strafkorting' tegenover voor 15 landen die geen goede plannen maken en waar de mensenrechten worden geschonden.

Zowel minister Pronk (ontwikkelingsamenwerking) als minister Ritzen (onderwijs) kondigt aan dat subsidies aan het internationaal onderwijs geleidelijk zullen verdwijnen. Wel trekt Ritzen eerst 25 miljoen en later 50 miljoen gulden uit voor de internationalisering van het onderwijs. De academische ziekenhuizen krijgen met bezuinigingen te maken, waardoor het gevolg is dat een daarvan waarschijnlijk zijn medische faculteit moet sluiten.

Het milieubeleid is bij alle bezuinigingen enigszins ontzien. De rijksuitgaven daarvoor stijgen de komende vier jaar met 700 miljoen. Wel moet staatssecretaris Gabor het voor natuurbehoud in 1992 met 9,3 miljoen minder doen. Het ministerie van VROM presenteert voor het eerst milieu-indicatoren, die effecten van het beleid aangegeven. Uit een vergelijking met 1980 blijkt daar bijvoorbeeld uit dat op het gebied van afval geen vooruitgang is geboekt en bij de mestoverschotten te weinig, terwijl de verzuring en de aantasing van de ozonlaag gestaag afnemen.

Minister Ter Beek (defensie) laat weten dat de nucleaire taken van acht inch houwitsers in 1992 worden opgeheven en van de Lance raket in 1993. Het leasen van 20 bewapende helikopters voor de nieuwe luchtmobiele brigade wordt een jaar uitgesteld, terwijl de luchtmachtbasis Valkenburg 1 maart 1992 dichtgaat. Het korps mobiele kolonnes (rampenbestrijding) wordt opgeheven en het korps nationale reserve ingekrompen.

Het ministerie van WVC kort de jeugdhulpverlening met 41 miljoen, de bejaardenoorden met 22,5 miljoen, terwijl voor cultuurbehoud (musea, archieven, monumenten en archeologie) 18,7 miljoen gulden extra wordt uitgetrokken en voor het aanstellen van verpleegkundigen en verzorgenden 25 miljoen. De bibliotheken moeten drie miljoen inleveren.

Bij een van de Nederlandse universiteiten komt een Studiecentrum voor criminaliteit en rechtshandhaving. Dat heeft minister Hirsch Ballin (justitie) aangekondigd. Volgend jaar worden 100 nieuwe cellen gebouwd en er komt een TBS-inrichting in de Randstad. Slachtoffers van misdrijven krijgen meer mogelijkheden tot schadevergoeding. Ook komt er een slachtoffertax; een heffing op boetes bedoeld voor de financiering van slachtofferhulp.

Het ministerie van buitenlandse zaken sluit vijf consulaten-generaal en vermindert in verband hiermee het personeelsbestand op het departement met dertig mensen. Met uitzondering van defensiepersoneel krijgen ambtenaren formeel stakingsrecht. Minister Dales (binnenlandse zaken) laat verder weten dat een klankbordgroep wordt opgericht om de band tussen de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de samenleving te versterken.

Het ministerie van economische zaken beëindigt de innovatiestimuleringsregeling, waarvan vooral het midden- en kleinbedrijf profiteerde, per 1 oktober.