Stemming op obligatiemarkt blijft afwachtend

UTRECHT, 16 SEPT. Terwijl na Groot-Brittannië afgelopen vrijdag ook de Verenigde Staten de officiële rente verlaagde, in het licht van de groeivertraging van de economie, komen in de andere Europese landen de obligatiemarkten niet van hun plaats.

Bij een nog steeds afwachtende houding zag de Nederlandse obligatiemarkt zich afgelopen week bovendien geconfronteerd met minder goed economisch nieuws. Uit CBS cijfers werd bekend dat voor het tweede achtereenvolgende kwartaal de economische groei negatief was, hetgeen volgens de officiële definitie een recessie inhoudt. Kanttekening hierbij is dat op jaarbasis nog steeds sprake van een behoorlijk groetempo (2,5 procent), maar de cijfers geven wel aan dat voor de Nederlandse economie, met de verwachte groeivertraging in Duitsland, de moeilijkste periode nog moet komen. Tegen deze achtergrond werd door binnenlandse partijen afgewacht in hoeverre de morgen te publiceren Miljoenennota consequenties heeft voor de toch al niet optimale overheidsfinanciën. De kansen voor een ruimer monetair beleid in ons land blijven vooralsnog beperkt.

Vrijdag werd bekend dat de inflatie op jaarbasis 4,6 procent bedraagt. Diverse autoriteiten hebben recentelijk de prijsontwikkeling gerelativeerd (er wordt nog steeds uitgegaan van een inflatie onder de 4 procent), maar het inflatietempo in ons land blijft een zorgwekkend gegeven, zeker ook gezien het minder gunstige sociaal-economische klimaat. Buitenlandse beleggers trokken hun conclusie en namen afscheid van de guldensbeleggingen: een verder oplopende "spread' met Duitsland en een gulden die tegenover de mark iets terug moest waren hiervan het gevolg. In dit marktbeeld, waarbij binnenlandse partijen zich slechts af en toe laten zien, blijft het rendement op de laatste 10-jarige lening rond de 8,75 procent liggen.

Internationale obligatiemarkten

Het nieuws van de week werd uiteraard hoofdzakelijk bepaald door de Amerikaanse disconto verlaging van vrijdag. De dagen hieraan voorafgaand was de Amerikaanse obligatiehandel bijzonder nerveus. Tot half tien 's ochtends plaatselijke tijd, het uiterlijke tijdstip waarop doorgaans een disconto wijziging wordt bekend gemaakt, was er nogal wat vraag naar kortlopend papier. Wanneer dan na beursopening om 9.31 uur duidelijk werd dat weer een dag zonder disconto verlaging voorbij zou gaan viel de handel weer terug. Het was vooral kortlopend papier waarnaar in de vroege ochtenden vraag was aangezien dit papier het meest direct profiteert van een lager disconto. Toch kon ook het lange segment verbeteren en daalde de rente op dertigjarige leningen afgelopen maandag voor het eerst sinds februari weer tot onder de 8 procent. Na de verlaging van het disconto zakte ook de zogenaamde federal funds rate. Deze rente waartegen handelsbanken onderling geld lenen en die als basis dient voor andere korte termijn rentes bedraagt nu 5,25 procent. Met deze rentedalingen, zo is de hoop van de monetaire autoriteiten, moet de Amerikaanse economie weer uit de recessie kunnen opveren.

Met alle aandacht voor de Verenigde Staten bleven de opmerkelijke economische cijfers die afgelopen week in het Verenigd Koninkrijk werden bekend gemaakt wat onderbelicht. Het consumenten prijsindexcijfer daalde naar 4,7 procent over het jaar tot en met augustus. Daarmee ligt het onder het gemiddelde van de EG. De daling van het cijfer kwam mede tot stand als gevolg van lagere hypotheekrentes, die in het Verenigd Koninkrijk direct doorwerken in het prijspeil. Daarnaast werd bekend dat de verkopen aan consumenten zijn gestegen en dat de toenames in lonen en werkloosheid aanzienlijk zijn afgenomen. Toch zien nog niet alle marktpartijen een herstel en is de verwachting dat er nog sprake zal zijn van een discontoverlaging vóórdat later deze maand de conservatieven hun partijbijeenkomst zullen houden. Voorlopig echter houdt de Bank of England de geldmarkt bijzonder krap.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank en Robeco.