Meer geld onderwijs aan minderheden

DEN HAAG, 14 SEPT. Gemeenten met relatief veel allochtone leerlingen krijgen meer geld en meer vrijheid voor opvang en onderwijs.

Het gaat om leerlingen van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft gisteren de 26 betrokken gemeenten laten weten op welke bedragen zij de komende jaren kunnen rekenen. Voor opvang en onderwijs aan zogenoemde “leerplichtige nieuwkomers” is dit jaar in totaal acht miljoen gulden beschikbaar en volgend jaar zo'n zeventien miljoen. De helft van dat geld was al aan de gemeenten toegezegd, de rest komt uit de zogenoemde WRR-gelden, geld dat door het kabinet beschikbaar is gesteld na een rapport over allochtonenbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.