Twijfels over uitgaven bij ministerie

DEN HAAG, 13 SEPT. De administratieve organisatie bij het ministerie van sociale Zaken en werkgelegenheid schiet tekort. Van de 31,4 miljard gulden die de sociale zekerheid in 1990 kostte is voor 19,7 miljard onzeker of de uitgaven rechtmatig zijn gedaan. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in haar 'Rapport bij de rekening 1990' dat vanmorgen is gepubliceerd.

Hoewel de accountantscontrole op het departement van minister De Vries “belangrijk verbeterd” is, noemt de Rekenkamer de situatie op het gebied van het financieel beheer “zorgwekkend”. Het gebrek aan inzicht in de rechtmatigheid doet zich bij alle soorten uitkeringen voor. Staatssecretaris Ter Veld heeft eerder dit jaar stappen ondernomen om een adequate controle mogelijk te maken, maar de Rekenkamer acht een meer actieve rol van de Sociale Verzekeringsraad als toezichthouder wenselijk.

Overigens is de Rekenkamer “overwegend positief” over de vorderingen die het rijk maakt met het financiële beheer. Over 1990 had de Rekenkamer van 84,7 procent van de totale Rijksuitgaven (183,7 miljard gulden) een “redelijke zekerheid” dat de rechtmatig waren gedaan en volledig waren geregistreerd. In 1989 gold dit nog slechts voor 77,6 procent. Nog groter was de vooruitgang bij de ontvangsten: in 1989 voor 39,8 procent “redelijk zeker”, in 1990 zelfs voor 99,4 procent.