"Explosieve' groei van verslaafde gevangenen

DEN HAAG, 11 SEPT. De aantallen druggebruikers die in gevangenissen, huizen van bewaring, penitentiaire ziekenhuizen, tbs-inrichtingen en kinderbeschermingsinstituten terechtkomen, zijn in de loop van de jaren "explosief gegroeid'. Het betreft zowel heroïne-, als cocaïne-verslaafden. Het aantal methadongebruikers houdt daarmee gelijke tred.

Dit schrijft de geneeskundig inspecteur bij het ministerie van justitie, Th. J. de Man, in zijn jaarverslag over 1990. Vorig jaar telden de gevangenissen, huizen van bewaring en penitentiaire ziekenhuizen, volgens opgaaf van ruim 60 van deze instellingen 4.854 heroïne-verslaafden (van wie er 3.362 met methadon werden behandeld), 1.380 cocaïneverslaafden, 1.360 verslaafden aan het angstremmende middel Rohypnol en 89 verslaafden aan amfetamine. De inrichtingen telden voorts 1.530 alcoholisten. In Nederland zijn in 66 instellingen ruim 21.000 personen gedetineerd.

Exacte cijfers over de toename van het aantal personen dat verslaafd de gevangenis binnenkomt zijn door veranderde registratiemethoden niet vast te stellen, maar inspecteur De Man schat de groei tussen de twintig en de veertig procent.

De medische diensten van de inrichtingen kregen vorig jaar te maken met 22 gevallen van gedetineerden die zich hadden verhangen. Vijf van hen zijn overleden. Drie probeerden zelfmoord te plegen door van grote hoogte te springen. Eén delinquent overleed als gevolg van elektrokutie, tien slikten een overdosis medicijnen, 29 slikten "vreemde voorwerpen', 88 verwondden zichzelf en 108 weigerden voedsel.

Bij 34 gevangenen is vorig jaar een tuberculose-infectie vastgesteld, volgens het jaarverslag van de geneeskundig inspecteur van Justitie. Van hen waren 24 buitenlander.

Pag.2 : Gevangenissen; Zeven maal diagnose aids gesteld

Vorig jaar kwamen kwamen er "uit de vrije maatschappij' 133 personen in gevangenissen en huizen van bewaring die met het aidsvirus HIV geïnfecteerd zeiden te zijn. De medische diensten konden dat in 53 gevallen bevestigen. Het aantal gedetineerden dat daadwerkelijk aan aids leed bedroeg vorig jaar negentien. In alle inrichtingen werd 289 keer om een aidstest gevraagd, in 221 gevallen werd dat verzoek ingewilligd. De uitslag bleek 35 maal positief te zijn. Gestichtsartsen hebben vorig jaar zeven maal de diagnose aids in de gevangenis gesteld.

“Hoewel de historische taak van de geneeskundige inspectie bij het ministerie van justitie ligt in het "gevangeniswezen' hebben de werkzaamheden die ten behoeve van de directie vreemdelingenzaken worden verricht in de loop der jaren zo'n omvang gekregen dat zij zowel naar het aantal schriftelijke adviezen als naar de tijdsbesteding van de medewerkers die historische taak zijn gaan overtreffen,” zo stelt de inspecteur.

In totaal werd 996 maal een advies opgesteld in de sfeer van de delinquentenzorg, terwijl 1.225 maal werd gerapporteerd over vreemdelingen. Bij het laatste kan het gaan om het vaststellen van lichamelijke of geestelijke schade die is aangericht in het land van herkomst en een asielaanvraag moet ondersteunen. Ook kan de inspectie worden ingeroepen om te beoordelen of een vreemdeling terecht naar Nederland is gekomen voor een medische behandeling, omdat hij die niet in zijn eigen land kan krijgen. Vooral Surinamers komen voor een medische behandeling naar ons land, maar ook veel Turken en Marokkanen.

“Gezien het feit dat het totaal aantal asielzoekenden in ons land in het afgelopen jaar het recordaantal van 21.208 liet zien, mag worden aangenomen dat voor wat betreft de Geneeskundige Inspectie het voor het jaar 1991 te verwachten aantal wederom hoger zal zijn,” aldus de inspecteur.

De inspecteur bracht in totaal 224 keer een advies uit over de wenselijkheid van gratie-verlening om grond van medische overwegingen, in 471 gevallen beval hij strafonderbreking aan.

De penitentiaire ziekenhuizen namen vorig jaar 437 patiënten op, onder wie 27 vrouwen. Twee patiënten overleden in het ziekenhuis. In drie gevallen werd een vrouwelijke gedetineerde overgebracht naar een "burgerziekenhuis' om te bevallen.

Op Schiphol kreeg de medische dienst 28 maal te maken met personen die ervan werden verdacht balletjes gevuld met drugs te hebben geslikt. In 19 gevallen bleek die verdenking terecht.