Bedrijfsleven: milieuheffing op brandstof is "onzinnig'

ROTTERDAM, 10 SEPT. “Onzinnig” is het wetsvoorstel voor een drastische verhoging van de brandstoffenheffing. Met deze kwalificatie heeft het Samenwerkingsverband van Industriële Grootafnemers (SIGE) de strijd aangebonden met het kabinet.

“Dit mag niet doorgaan”, schrijft het SIGE in een nieuwsbrief die geheel is gewijd aan de “desastreuze” overheidsplannen om de "milieuheffing' op olie, kolen, aardgas en elektriciteit in stappen te verhogen tot een opbrengst van 2,2 miljard gulden in 1994. In 1988, toen deze heffing krachtens de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne nog een zuivere bestemmingsheffing was, bedroeg de opbrengst 315 miljoen gulden.

Niet alleen tegen de verhoging, maar ook de bestemming daarvan - “aanvullende financiering van het overheidstekort” - maakt de SIGE ernstig bezwaar. Het wetsvoorstel, dat voor advies is gezonden aan de Raad van State en de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, leidt tot een sterke stijging van de energiekosten voor de grote industrie zonder dat deze in de prijzen kunnen worden doorberekend. Daardoor gaan de heffingen ten koste van de concurrentiepositie en de ontwikkeling van de industrie en dat leidt, zegt de SIGE, tot aantasting van het economische draagvlak en de werkgelegenheid van 250.000 mensen.

De verschuiving van lasten die de regering nu voorstelt om een intensivering van het milieubeleid te bekostigen, van de algemene middelen (belastingen) naar de brandstofheffing is volgens de grote industrie in strijd met het beginsel "de vervuiler betaalt'. “De energie-intensieve industrie moet nu ineens onevenredig veel bijdragen aan de financiering van het milieubeleid.”

Internationale afstemming en toetsing van het milieubeleid op prijseffecten en fiscale neutraliteit acht de SIGE essentieel. Ook de internationale Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) onderschrijft dat en heeft zich in haar tweejaarlijkse rapport over Nederland kritisch uitgelaten over het CO2 beleid: het "go it alone' beleid van de regering is voor een klein land extreem kostbaar en nauwelijks effectief. Alleen al wegens deze inconsistentie dient dit voorstel te worden ingetrokken, aldus het SIGE-bulletin.

Het ministerie van economische zaken gaf de SIGE als commentaar dat tegenover de lastenverzwaring van de brandstoffenheffing een verlaging van kosten staat door de WAO-plannen van het kabinet. SIGE wijst erop dat die maatregelen voor de energie-intensieve industrie zeker niet neutraal uitpakken en dat de aantasting van de concurrentiekracht voor exportgerichte bedrijven los staat van de nationale maatregelen, die bovendien nog geen beleid zijn.