Kapitaal banken: 1 biljoen

AMSTERDAM, 9 SEPT. Het gezamenlijk balanstotaal van de Nederlandse banken is boven de grens van één biljoen gulden - ƒ 1.000.000.000.000 - uitgekomen, maar de groei lijkt iets minder te worden.

Dat schrijft De Nederlandse Vereniging van Banken in haar orgaan NVBulletin aan de hand van voorlopige cijfers van De Nederlandsche Bank.

De "magische grens' werd in maart overschreden. In drie jaar tijd hebben de banken een stijging van 37 procent voor hun bedrijfseconomisch balanstotaal ondergaan. Volgens de NVB is het cijfer mogelijk enigszins geflatteerd door de “trendbreuk” van eind 1988 toen de solvabiliteitsrichtlijnen voor spaarbanken zijn herzien. Die bepalen de verhoudingen tussen het vermogen van financiële instellingen om aan verplichtingen te voldoen en verliezen op te vangen enerzijds en het eigen vermogen anderzijds.

Aan de groei heeft vooral de zakelijke en particuliere kredietverlening alsmede de hypothecaire kredietverlening bijgedragen. Dat laatste wordt opmerkelijk geacht gezien het naar verhouding hoge rentepeil. (ANP)