Eerste fase van Nationaal Economiedebat afgerond

Het Nationale Economiedebat is in juni 1991 begonnen op initiatief van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), NRC Handelsblad, Economisch Statistische Berichten (ESB), de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde en het bureau voor markt- en beleidsonderzoek SKIM. In de stuurgroep die het project begeleidt hebben vertegenwoordigers zitting van De Nederlandsche Bank, het VNO, de FNV, de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van economische zaken.

De opzet is geënt op vergelijkbare projecten in het buitenland, zoals de Zukunftswerkstätten in Duitsland en de White House conferences on small business in de Verenigde Staten.

Het Economiedebat is verdeeld in drie fases. In de eerste fase is een enquête gehouden via publicatie in NRC Handelsblad en de deelnemende tijdschriften. De enquête maakt het mogelijk groepen geïnteresseerden in het economiedebat te onderscheiden en vast te stellen wat zij als sterke en zwakke kanten van de Nederlandse economie beschouwen. Deze fase is met de publicatie van de resultaten van de enquête afgesloten.

Op basis van de enquête zijn negen thema's van de Nederlandse economie opgesteld waar zich knelpunten voordoen. In de tweede fase wordt iedereen die geïnteresseerd is in de vitaliteit van de Nederlandse economie en die verder wil deelnemen aan het debat uitgenodigd voorstellen te formuleren ten aanzien van één (of meer) van deze knelpunten. Creativiteit telt meer dan haalbaarheid. De inzending van de voorstellen sluit eind 1991.

Met deze selectie wordt de derde fase ingezet. Na publicatie en consultatie van zowel deelnemers als deskundigen zal in etappes het aantal inzendingen waarover verder wordt gediscussieerd, worden teruggebracht tot maximaal tien per thema. Hierbij wordt ook gekeken naar de praktische haalbaarheid van de voorstellen. Voorjaar 1992 zal via een publieksstemming - wellicht met inschakeling van televisie - het aantal voorstellen worden beperkt tot vijf per rubriek. Deze in totaal 45 plannen zullen worden voorgelegd aan politici van de vier grote partijen. Kamerleden van het CDA, de VVD, PvdA en D66 hebben zich nu al bereid verklaard om serieuze aandacht te geven aan deze voorstellen en ze in politieke fora te bespreken.

Najaar 1992 zal het Nationale Economiedebat worden afgerond met een openbaar debat tussen deelnemers, belangstellenden en politici.

De negen thema's van de Nederlandse economie, waarover in de tweede fase voorstellen tot een oplossing kunnen worden ingediend, zijn: Arbeid en arbeidsmarkt Kapitaal en kapitaalmarkt Overheid en politiek Milieu Infrastructuur Onderwijs en opleiding Technologie en innovatie Ondernemerschap en concurrentiekracht Managementkwaliteit en medezeggenschap.

Iedere belangstellende kan voor elke rubriek een of meer voorstellen indienen. Elke inzending moet voorzien zijn van: - het thema waarvoor een oplossing wordt aangedragen - een omschrijving van het voorstel - een omschrijving van het beoogde doel - een toelichting op de uitwerking als het voorstel door de Nederlandse politiek wordt overgenomen - naam en adres van de inzender.

Alle correspondentie moet worden gericht aan SMO, Postbus 87859, 2508 DG Den Haag.

Ter stimulering van de creativiteit om voorstellen te formuleren zal NRC Handelsblad in een serie afleveringen de komende maanden elk van de negen thema's afzonderijk behandelen. Bij ieder artikel zal een oproep tot deelname worden gepubliceerd. Brandpunt, de actualiteitenrubriek van de KRO, overweegt om in zijn uitzendingen wekelijks aandacht aan het Economiedebat te besteden.

Begin oktober organiseert NRC Handelsblad een bijeenkomst waar de resultaten van de enquête zullen worden toegelicht. Nadere gegevens over deze avond, die uiteraard voor iedereen toegankelijk is, volgen binnenkort.