Verklaring Congres over ontmanteling Unie

Letterlijke tekst van de verklaring over ontmanteling van de Sovjet-Unie, zoals gisteren aangenomen door het Congres van Volksafgevaardigden.

De staatsgreep, gepleegd op 19-21 augustus 1991, bracht het proces van de vorming van nieuwe Uniebetrekkingen tussen soevereine staten in gevaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het land en de betrekkingen met het buitenland.

Het afslaan van de staatsgreep en de overwinning van democratische krachten brachten een zware slag toe aan de reactionairen, aan allen die het proces van democratische hervormingen tegenhielden. Op deze wijze werd een historische kans geschapen voor het versnellen van de radicale hervormingen en vernieuwing van het land.

Om verdere afbrokkeling van de machtsstructuren te voorkomen, kondigt het Congres van Volksafgevaardigden van de USSR een overgangsperiode af om een nieuw staatsbestel te ontwikkelen dat is gebaseerd op de wil van de republieken en de belangen van de naties.

Het Congres heeft besloten: 1 In te stemmen met de voorstellen uit de gezamenlijke verklaring van de presidenten van de USSR en vooraanstaande vertegenwoordigers van de Unie-republieken en met de resolutie die de Opperste Sovjet van de USSR heeft aangenomen over de staatsgreep. 2 De voorbereidingen en ondertekening te bespoedigen van het verdrag voor de Unie van Soevereine Staten waarin elk [staat] zelf zal bepalen op welke wijze hij wenst deel te nemen in de Unie. De nieuwe Unie moet zijn gefundeerd op de beginselen van onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de staten, de eerbiediging van de rechten van de naties en de individuen, op sociale rechtvaardigheid en democratie. 3 Verdragen tussen de republieken op te stellen en te bekrachtigen over economische, financieel-monetaire, wetenschappelijke en technologische samenwerking, ecologische veiligheid, de verdediging van de rechten en vrijheden van de burgers, over de beginselen van collectieve veiligheid en verdediging, waarbij één legermacht wordt behouden en het beheer van de kernwapens en andere wapens voor massavernietiging in één hand blijft. De Interrepublikeinse Economische Commissie (de voorlopige regering, red.) zal onmiddellijk beginnen een verdrag op te stellen voor de economische unie, die een open karakter moet hebben en waarvan deelneming niet is gekoppeld aan ondertekening van het Unieverdrag. 4 De president van de USSR, de Opperste Sovjet van de USSR en de Staatsraad zullen voorzien in een ordelijke overdracht van de macht en een vreedzame overgang naar een democratische burgerlijke samenleving. 5 Tijdens de overgangsperiode zullen alle internationale overeenkomsten en verplichtingen van de USSR strikt worden nageleefd, inclusief die over wapenbeheersing en -vermindering, rechten van de mens en internationale economische betrekkingen. 6 Alle staatsorganen, -instituties, -organisaties en -vertegenwoordigers zullen het naleven van de rechten en vrijheden van de volkeren garanderen die zijn vastgelegd in de grondwet van de USSR, de Verklaring van de Rechten van de Mens, de wetten van de USSR en de republieken, evenals de vrijheid van drukpers, geweten en het recht politieke partijen, vakbonden en andere verbonden op te richten. 7 Het Congres eerbiedigt de soevereiniteitsverklaringen en besluiten tot onafhankelijkheid van de republieken maar onderstreept dat [deze republieken] zich onmiddellijk scharen achter het Non-proliferatieverdrag, de Slotverklaring van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa en andere belangrijke internationale verdragen en overeenkomsten, met inbegrip van die welke de rechten en vrijheden van het individu garanderen.