Provincie wil geen boringen bij Zandvoort

ROTTERDAM, 5 SEP. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen niet dat er in de duinen bij Zandvoort proefboringen naar olie en gas worden uitgevoerd. Ze hebben een negatief advies uitgebracht over een aanvraag voor een boorvergunning die de oliemaatschappij Mobil had ingediend.

Mobil had aanvankelijk een boorvergunning aangevraagd voor een veel groter gebied in Noord-Holland. De bezwaren die de provincie, gemeenten en milieu-organisaties daartegen hadden gingen gepaard met bezwaren tegen de verouderde en onoverzichtelijke procedure. Hoewel de minister van economische zaken de vergunning aan Mobil had verleend werd deze door de Raad van State vernietigd. Mobil kwam enigszins tegemoet aan de bezwaren door twee nieuwe vergunningen aan te vragen voor kleinere gebieden: een voor de Haarlemmermeer en een voor Zandvoort en omgeving.

Bij de aanvraag voor de Haarlemmermeer uitte GS op een aantal punten wel bezwaren, maar het advies was niet voor de gehele aanvraag negatief. Wat betreft Zandvoort is dat wel het geval. Deze heeft betrekking op een gebied van ongeveer 18 vierkante kilometer, voor een deel gelegen in de kuststrook van IJmuiden tot Vogelenzang, voor een deel in de Noordzee. Hier liggen onder meer drie beschermde natuurgebieden. Boren in deze duinen acht GS niet wenselijk. Daarbij komt dat het hele landgedeelte waarop de aanvraag betrekking heeft onder de provinciale verordening grondwaterbescherming valt. Op grond van die verordening is elke booractiviteit in dit gebied verboden.

Formeel heeft GS geadviseerd aan de "Commissie van advies inzake van boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden'. Deze commissie, die op haar beurt de minister adviseert, mag echter alleen van het advies van GS afwijken als ze daarvoor een grondige motivering geeft. Het advies aan de minister wordt in de loop van deze maand verwacht.