Kamer wil in één van de Baltische landen ambassade

DEN HAAG, 5 SEPT. De Tweede Kamer zou minister Van den Broek van buitenlandse zaken vanmiddag tijdens het debat over de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie vragen alsnog over te gaan tot het vestigen van een ambassade in een van de drie Baltische staten.

Gebrek aan geld mag in een dergelijke gevoelige situatie geen reden zijn om voorlopig van een ambassade af te zien, zo menen de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links. Volgens het CDA-Kamerlid Leers mogen bezuinigingen “ten principale geen excuus zijn om van een benoeming van een ambassadeur af te zien. Als je de onafhankelijkheid erkent in een dergelijke politiek gevoelige situatie moet je ook een ambassadeur uitzenden”. VVD-woordvoerder Blaauw zal, als de minister zich tijdens het debat weigerachtig blijft opstellen, een motie indienen.