Geen aparte centra voor asielzoekers

DEN HAAG, 5 SEPT. Er komen geen aparte centra voor afgewezen asielzoekers. Wel krijgt Justitie meer mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van asielzoekers te beperken. Dat was de uitkomst gisteravond aan het slot van het debat over het asielbeleid in de Tweede Kamer.

Minister d'Ancona (WVC) kwam in het laatste uur van het debat met een compromisvoorstel over de zogeheten Kort Verblijf Centra waarmee de Kamer kon instemmen. Een motie van CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links tegen de zogeheten Kort Verblijf Centra werd ingetrokken.

Het Kabinet wilde de asielprocedures versnellen door asielzoekers op te vangen in vier Opvang- en Onderzoekscentra waar binnen een maand onderscheid wordt gemaakt tussen "kennelijk gegronde' en "kennelijk ongegronde' asielverzoeken en twijfelgevallen. Vervolgens zouden afgewezen asielzoekers - naar schatting vijftig procent van de asielstroom - bij elkaar worden ondergebracht in Kort Verblijf Centra, in afwachting van hun uitzetting.

D'Ancona wil nu de afgewezen asielzoekers onderbrengen in de Opvang- en Onderzoekscentra. Omdat de capaciteit van deze onderzoekscentra niet toereikend is, moeten er volgens de minister ongeveer acht dependances in de nabijheid van die centra komen.

Volgens de gewijzigde opzet worden nieuwe instromers en afgewezen asielzoekers bij elkaar opgevangen. De minister kwam daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer om geen “kampen der uitzichtlozen” te stichten. Ook houdt het plan rekening met de logistiek van Justitie die uitgaat van een geconcentreerde inzet van contactambtenaren.

PvdA-woordvoerder van Traa trok een motie in waarin justitie in de asielprocedure gebonden wordt aan fatale termijnen, waarbinnen een beslissing over een asielverzoek moet worden genomen. Van Traa vindt dat dergelijke beslissingen binnen maximaal anderhalf jaar genomen moeten worden. Bij overschrijding van de termijn moet een asielzoeker automatisch worden toegelaten tot Nederland. Nu is het nog zo dat asielzoekers soms jaren moeten wachten op een eerste beslissing van Justitie. Na een toezegging van staatssecretaris Kosto (Justitie) dat hij al het mogelijke zal doen om binnen die periode te beslissen ging de motie van Van Traa van tafel.

Op twee andere principiële punten kreeg de PvdA echter niet zijn zin. Het nieuwe artikel 18a dat Justitie bevoegdheid geeft om de bewegingsvrijheid van asielzoekers te beperken en hen in het uiterste geval op te sluiten, kon Kosto overeind houden met steun van CDA en VVD. Hetzelfde gebeurde met het nieuwe artikel 7a (het oude Schipholwetje) dat het mogelijk maakt asielzoekers op te sluiten (“op te houden aan de grens”) wanneer zij Nederland per schip of vliegtuig bereiken.