Dales: wachtgeld niet vervángen door WW, maar gelijkgetrokken

DEN HAAG, 5 SEPT. Gisteren werd het plan bekend van minister Dales (binnenlandse zaken) om de werkloosheidsregeling voor ambtenaren, het zogeheten wachtgeld, te verlagen naar het niveau van de werkloosheidswet (WW). Een van de belangrijkste argumenten voor deze maatregel is dat de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren gelijk moeten worden getrokken met die vanhet bedrijfsleven. “Marktconform”, heet deze politiek.

Al in voorgaande kabinetten viel in het kader van de "marktconformiteit' het besluit om de duurdere wachtgelden te vervangen door de WW die in het bedrijfsleven geldt. Net als de particuliere werkgevers zou de overheid dan verplicht zijn om WW-premie te betalen. Berekend werd echter dat de overheid dan een miljard gulden méér kwijt zou zijn aan WW-premies dan aan de huidigewachtgeldregelingen betaald moet worden. Dat is de reden geweest waarom aan het oude kabinetsbesluit nooit gevolg is gegeven.

In het nieuwe voorstel van Dales bestaat de "marktconformiteit' dan ook niet uit het vervángen van de wachtgeldregeling door de WW, maar het "gelijktrekken' van de bestaande wachtgeldregeling naar het niveau van de WW. “Marktconformiteit wil alleen zeggen dat het resultáát op het bedrijfsleven moet lijken”, zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Op dit moment betaalt de overheid 3,1 procent van de totale loonsom aan de wachtgeldregeling. Als de overheid zou meedraaien in het gewone WW-regime van het bedrijfsleven, zou het 3,8 procent van de totale loonsom kosten. De WW-premie wordt namelijk over het hele land uniform vastgesteld. Bedrijven waar weinig ontslagen vallen betalen op die manier mee aan de werkloosheidskosten van bedrijven die veel mensen de deur uitsturen. De overheid is echter een sector waar relatief weinig ontslagen vallen. “Het vervangen van de wachtgeldregeling door de WW zou betekenen dat de overheid een subsidie geeft van 6 tot 7 miljoen gulden aan het bedrijfsleven, en daar is natuurlijk weinig belangstelling voor”, zegt de woordvoerder van Binnenlandse zaken.

De ambtenarencentrales vinden de het voorstel van Dales een pure bezuinigingsmaatregel. “In het bedrijfsleven zijn er tal van bovenwettelijke regelingen boven op de WW-uitkering, daar gaat de minister met haar interpretatie van marktconformiteit wel aan voorbij”, zegt een woordvoerder van de bij de FNV aangesloten bond ABVA-KABO. Het relatief hoge bedrag van 1,3 miljard gulden dat het rijk aan wachtgelden betaald wordt volgens de bonden bereikt doordat in de wachtgeldregeling de bovenwettelijke uitkeringen al zijn ingebouwd: “Daar hebben we al jaren afspraken over. We hebben dat zelf bekostigd uit de arbeidsvoorwaarden, en daar moet de minister met haar handen vanaf blijven”, aldus de vakbondswoordvoerder.

Een "pure' WW-uitkering bedraagt 70 procent van het laatsverdiende loon en wordt gemiddeld twee jaar lang uitbetaald. Een werkloze ambtenaar krijgt drie maanden lang 93 procent van het oude salaris, vervolgens negen maanden 83 procent en vier jaar 73 procent. Daarna wordt 70 procent doorbetaald gedurende minimaal drie maanden. Het bedrag van 375 miljoen dat Dales denkt te bezuinigen op het "gelijktrekken' van de wachtgeldregeling aan de WW-uitkering is echter een maximaal bedrag dat alleen wordt bereikt als alle bovenwettelijke uitkeringen zouden worden afgeschaft. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei vanmorgen dat de minister wel degelijk bereid is om bovenwettelijke uitkeringen toe te kennen.