Nieuwe stappen tegen wijziging van het klimaat

DEN HAAG, 4 SEPT. Om de klimaatverandering in het algemeen en het broeikaseffect in het bijzonder tegen te gaan zal Nederland werken aan de reductie van broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen en de aanleg van bossen.

Dit staat in de Nota Klimaatverandering die minister Alders (milieubeheer) vanmiddag heeft gepresenteerd.

Voor kooldioxide (CO2), de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect, en voor CFK's gelden al na te streven reductiepercentages die mede gebaseerd zijn op internationale afspraken. Voor het eerst zijn nu ook doelstellingen voor andere broeikasgassen geformuleerd, die in 2000 moeten zijn gerealiseerd. De uitstoot van methaan moet met 10 procent worden verminderd ten opzichte van 1990, stikstofoxiden met 55 procent, vluchtige organische stoffen met 60 procent en de emissie van distikstofoxide moet worden gestabiliseerd.

De maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn veelal dezelfde die al zijn aangekondigd om de verzuring van het milieu tegen te gaan. Zo zijn de voornaamste bronnen van methaan herkauwende dieren, afvalstortplaatsen, olie en gasproduktie, en natuurlijke moerassen en wateren. Dit betekent dat via maatregelen in de landbouw, op het gebied van de aardgasdistributie en door het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval de doelstelling moet worden bereikt. Voor distikstofoxide (lachgas), waarvan graslanden een voorname bron zijn, geldt beperking van het gebruik van (kunst)mest als belangrijkste maatregel. Vermindering van de bijdrage aan het broeikaseffect door stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen moet vooral worden bereikt via maatregelen in het verkeer, in de energiesector en in de industrie.

Op het gebied van de bosbouw moet het huidige beleid, de aanleg van 3500 hectare per jaar, ook na 2000 worden voortgezet, vindt minister Alders. Tevens bevat de nota een opsomming van mogelijke nieuwe maatregelen om de emissie van broeikasgassen te beperken, zoals de versnelde vervanging van het distributienet voor aardgas. Verder is Nederland van plan om, waarschijnlijk in 1993, een internationaal symposium te organiseren over de broeikasgassen, dat tot afspraken op het gebied van reductie moet leiden.

Het is twijfelachtig of Nederland kan voldoen aan een vermindering van CO2-emissies met 20 procent in 2005. Dit blijkt uit een studie van Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN). Het Nederlandse beleid is nu gericht op stabilisatie van de uitstoot in 1994-1995 en een reductie van 3 tot 5 procent in 2000. Op de Klimaatconferententie in Noordwijk was Nederland een van de landen die hebben afgesproken de haalbaarheid van een verdergaande reductie met 20 procent in 2005 te onderzoeken.