Raad van State heeft kritiek op aanpak WAO

DEN HAAG, 3 SEPT. De Raad van State heeft kritiek op het kabinetsbeleid waarbij financiële prikkels moeten leiden tot het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit het commentaar van de Raad van State op het wetsvoorstel terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume dat staatsecretaris Ter Veld (sociale zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De invloed die de individuele werknemer kan uitoefenen op zijn werkomstandigheden is niet zo groot dat hij voor hoog ziekteverzuim financieel aansprakelijk mag worden gesteld, schrijft de Raad van State.

Volgens Ter Veld is een financiële prikkel “het meest effectief bij het tegengaan van arbeidsongeschiktheid en het aansporen van bedrijven om, gedeeltelijk, arbeidsongeschikten in dienst te houden of te nemen”.

Werkgevers die een arbeidsongeschikte in dienst nemen krijgen een bonus-uitkering van zes keer het maandsalaris van de betrokken werknemer. Belandt een werknemer in de WAO dan moet de werkgever een boete betalen. Deze zogenoemde malus is afhankelijk van het risico dat werknemers in een bedrijfstak lopen om arbeidsongeschikt te worden. De malus is lager naarmate het risico op arbeidsongeschiktheid hoger is. In de bouwsector zal de boete lager zijn dan banken-sector. Het kabinet heeft vorig week besloten dat de hoogte van de malus maximaal twaalf maanden van het salaris van de werknemer zal zijn; met een maximum van vijf procent van de loonsom van de werknemer.

De Raad van State vindt dat het risico van bedrijfstakken met veel WAO'ers moet worden verdeeld over het collectief van de bedrijven; dus niet tot uitdrukking moet komen in de afzonderlijke bedrijfsresulaten.

Verder wordt de hoogte van de ziektewetpremie afhankelijk van het ziekteverzuim in een bedrijf. Werkgevers die in hun bedrijf een hoger verzuim hebben dan het gemiddelde van de bedrijfstak moeten een hogere premie betalen. Werkgevers met een relatief laag ziekteverzuim krijgen een korting op de premie.

Ter Veld wil dat de premie-differentiatie ook doorwerkt in de premies van de werknemers. Op dit moment mag maximaal één procent van het loon worden ingehouden. Volgens de staatssecretaris van sociale zaken kan de extra premie als gevolg van het hoge ziekteverzuim voor de helft voor de rekening van de werknemers komen.

De maatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, vloeien voort uit de afspraken die het kabinet vorig jaar tijdens het Najaarsoverleg heeft gemaakt met werkgevers en werknemers. “Op dat moment leken deze afspraken nog voldoende om de toename van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid tot stand te brengen”, aldus Ter Veld.

“Ik verwacht dat door deze wet het aantal WAO'ers met 25.000 mensen zal afnemen en dat 17.500 mensen minder in de Ziektewet zullen komen”, zei Ter Veld vanmorgen in een toelichting op het wetsvoorstel.

In juni werd volgens de staatssecretaris van sociale zaken duidelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vorig week heeft het kabinet extra maatregelen genomen waarbij ook de structuur van de WAO wordt aangepast. Onder meer wordt de uitkering van mensen die nu al in de WAO zitten, na het verstrijken van een bepaalde periode, bevroren. “Heroïsch” noemde Ter Veld het streven van het kabinet om deze aanvullende maatregelen met ingang van 1 juli 1992 in te voeren.