Oude organen maken plaats voor nieuwe

MOSKOU, 3 SEPT. De gisteren in het Volkscongres voorgestelde "overgansstructuren' voor een nieuwe Sovjet-Unie voorzien in de volgende organen:

RAAD VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN VOLKSAFGEVAARDIGDEN: twintig afgevaardigden, aangewezen door de parlementen van de deelnemende republieken, twintig per republiek. STAATSRAAD: uitvoerend orgaan, bestaande uit de Sovjet-president en "topfunctionarissen van de republieken'. Dit orgaan coördineert beslissingen over vraagstukken van binnen- en buitenlandse politiek voor zover die de gezamenlijke belangen van de republieken raken. TIJDELIJKE INTER-REPUBLIKEINSE ECONOMISCHE COMMISSIE: dit orgaan coördineert de nationale economie en de toepassing van economische hervormingen. In de commissie zitten afgevaardigden van alle republieken op basis van gelijkwaardigheid. UNIEVERDRAG: de deelnemende republieken onderhandelen over “een Unieverdrag van soevereine staten waarin elk van de republieken in staat zal worden gesteld zelf de vorm van haar deelname aan de Unie te definiëren”. Alle republieken, of ze het Unieverdrag nu ondertekenen of niet, worden uitgenodigd “een economische unie te sluiten” waarin ze met elkaar kunnen samenwerken “binnen een vrije economische ruimte en voor een normaal functioneren van de nationale economie, het welzijn van het volk en de versnelde implementatie van radicale economische hervormingen'.

Als de voorstellen deze week worden aangenomen door het Volkscongres zal het Unieverdrag, dat wordt voorgelegd aan de parlementen van de republieken, voorzieningen moeten treffen voor nieuwe structuren ter vervanging van: HET VOLKSCONGRES (CONGRES VAN VOLKSAFGEVAARDIGDEN), het in 1989 in het leven geroepen "uitgebreide' parlement van de Sovjet-Unie, dat bestaat uit 2.250 deels direct en deels indirect gekozen leden. DE OPPERSTE SOVJET, het staande "kernparlement' van de Sovjet-Unie, gekozen uit en door de leden van het Volkscongres, bestaande uit 271 afgevaardigden in de Sovjet van de Unie en 271 afgevaardigden in de Sovjet van Nationaliteiten. DE FEDERATIERAAD, in 1990 geschapen, bestaande uit de Sovjet-president, de Sovjet-premier en de presidenten van de vijftien republieken.