Obligatiemarkt mist nog richting

UTRECHT, 2 SEPT. Nu ""Red monday'' als richtingbepalende factor naar de achtergrond is verdwenen, worden de oude thema's weer naar voren gehaald. Afgelopen week betrof het de bekendmaking van een aantal Amerikaanse macro-economische cijfers: de duidelijk positieve stemming op de Amerikaanse obligatiemarkt die hiervan het gevolg was, werkte door op de Europese kapitaalmarkten: in ons land kon de rente per saldo 0,1 procentpunt dalen. De omzetten bleven overigens aan de bescheiden kant, en de meeste activiteit kwam van buitenlandse partijen die inspeelden op een toegenomen spread met de Bunds.

De mogelijkheid van een kabinetscrisis vormde ongetwijfeld de belangrijkste onzekere factor. In Duitsland kwamen cijfers dat de economische groei zo langzamerhand over het hoogtepunt heen is: in het tweede kwartaal was sprake van een afnemend BNP. Goed nieuws voor de rente derhalve, zij het met de kanttekening dat de groei nog steeds op jaarbasis 4,8 procent bedraagt. Tezamen met de relatief hoge inflatiecijfers wordt er toch rekening mee gehouden dat de Bundesbank een krap monetair beleid zal blijven voeren. Op termijn kan evenwel de groeivertraging een rentedaling bevorderen. Interessant daarbij is de vraag of de Nederlandse rente zich los kan maken van de Duitse rente. Er wordt wederom gesproken over een herinvoering van een bronbelasting op Duitse rente-inkomsten. Een dergelijke maatregel was al in 1988 tijdelijk van kracht, hetgeen leidde tot het verdwijnen van de traditionele spread tussen de Nederlandse en Duitse rente. Bovendien is de Duitse mark, die toch al aan glans had verloren door de financieringsproblematiek ten behoeve van het voormalige Oost-Duitsland, na de Sovjetcrisis extra onder druk gekomen. De gulden heeft zijn positie nadien duidelijk kunnen verbeteren tot onder de spilkoers. Vooralsnog houdt de Nederlandsche Bank een voorzichtige koers aan: het speciale beleningstarief bleef onveranderd op 9 procent.

Eurokapitaalmarkt

De Amerikaanse markt reageerde heftig op de economische cijfers die in de loop van de week werden bekendgemaatk. Niet alleen nieuwe gegevens maar ook de bijstelling van het eerder gepubliceerde groeicijfer over het tweede kwartaal leidden tot forse koersmutaties. De week begon zwak naar aanleiding van de sterk gestegen orders voor duurzame goederen. Op dinsdag volgde een onverwacht gunstig verlopen veiling van 2-jaars overheidspapier. De veiling was met enige spanning tegemoet gezien, aangezien het de eerste was na de bekendmaking van de manipulaties bij eerdere veilingen door het handelshuis Salomon Brothers. De handelaren durfden vanwege de extra controle die nu wordt uitgeoefend, voorafgaand aan de veiling slechts weinig contact met elkaar te onderhouden. Gevreesd werd dat deze vorm van marktverkenning uitgelegd zou kunnen worden als oneerlijke veilingpraktijken. Zoals gezegd bestond er toch forse vraag en kon 12,6 miljard dollar tegen gemiddeld 6,46 procent geplaatst worden. Woensdag was een prima dag voor Amerikaanse obligatiebeleggers met weer een goed ontvangen veiling en bovenal een neerwaartse bijstelling van de economische groei in het tweede kwartaal. Slechte economische cijfers waardoor de kans op inflatie afneemt, zijn gunstig voor de rente. Een dag later werd het negatieve economische sentiment gevoed door algere cijfers voor huizenverkopen en persoonlijk inkomen. Inmiddels is er in weerwil van meevallende leading indicators en orderontvangsten in juli zo veel slecht nieuws dat hadelaren weer praten over een daling van de Fed rate en van hetAmerikaanse disconto. De Amerikaanse rente is inmiddels gedaald tot 8,05 procent voor 30-jarige en 7,8 procent voor 10-jarige leningen. Momenteel zit de Franse frank onderin de band van het EMS hoewel ze afgelopen week is gestegen ten opzichte van de D-mark. Frankrijk wordt geconfronteerd met een toename van de werkloosheid en een daling van inflatie wordt verwacht. Al met al niet ongunstig voor de Fanse rente.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco