Ritzen: hoogte wachtgeld naar niveau van WW

ROTTERDAM, 31 AUG. Minister Ritzen (onderwijs) wil de hoogte van de wachtgelden in het onderwijs verlagen tot het niveau van de werkloosheidswet. Voor werkloze leerkrachten moet deze uitkering worden aangevuld met een bedrag dat gemiddeld in het bedrijfsleven wordt aangehouden.

Het gaat hierbij om uitkeringen die bijvoorbeeld in grote bedrijven worden betaald bij reorganisaties en afvloeiingen bovenop de WW-uitkeringen.

Dit blijkt uit de Memorie van toelichting op de begroting voor 1992. Hoewel Ritzen in zijn begroting al een bezuiniging van 150 miljoen in 1993 op het wachtgeld heeft ingeboekt, moet over de aanpassing van de regeling nog definitieve overeenstemming worden bereikt binnen het kabinet. De minister van binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het gehele overheidspersoneel. Gisteren waren de wachtgelden nog onderwerp van overleg binnen de ministerraad.

Voor studenten aan de Open Universiteit (OU) die al een hogeschool- of universitair diploma op zak hebben, wordt het cursusgeld vanaf 1993 meer dan verdubbeld, zo blijkt verder uit de Memorie van toelichting. Ritzen wil dat het cursusgeld van deze groep, de helft van de huidige studentenpopulatie, kostendekkend wordt. Dit komt volgens een woordvoerder van de OU dan neer op een bedrag van bijna 500 gulden voor een cursus van honderd studie-uren (dat is nu gemiddeld 220 gulden). Een tweede hogere opleiding zou voor deze cursisten dan ruim dertigduizend gulden gaan kosten.

In de begroting bezuinigt Ritzen verder op de subsidie voor de instituten voor internationaal onderwijs zoals het Institute for Social Studies (in 1991 twaalf miljoen gulden subsidie) en het Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ruim 31 miljoen). De minister gaat er vanuit dat zijn collega Pronk (ontwikkelingssamenwerking) de subsidiëring van deze instituten, als hij ze van voldoende belang vindt voor zijn beleid, voortaan voor zijn rekening neemt.

De acht academische ziekenhuizen moeten onderling tot zo'n taakverdeling komen dat er één kan worden "ont-academiseerd'. Dit academisch ziekenhuis stopt dan met het onderwijs aan medische studenten en met wetenschappelijk onderzoek. Dat kan zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheidszorg in Nederland, meent Ritzen. Volgens de voorzitter van de Vereniging van academische ziekenhuizen, P. Ros, is "ont-academiseren' pas mogelijk als de bijbehorende medische faculteit is gesloten. “Zonder academisch ziekenhuis kan een medische faculteit niet functioneren. Het dient als werkplaats voor de opleiding van artsen en voor het doen van klinisch medisch onderzoek”, aldus Ros. Hij zegt de maatregel, die volgens Ritzen op zijn vroegst pas in 1994 geld oplevert, niet goed te kunnen plaatsen als de minister niets zegt over de medische faculteiten. Noch in de Memorie van toelichting, noch in het Hoger onderwijs- en onderzoekplan wordt daarover gerept. De "ont-academisering' betekent voor de minister van onderwijs een bezuiniging op zijn begroting van ongeveer zestig miljoen gulden.

Al eerder werd bekend dat Ritzen de subsidie aan Nijenrode, zo'n twaalf miljoen gulden, intrekt. Ook krijgens studenten die studeren aan een zogeheten "erkende' instelling geen studiefinanciering meer.

Tevens wordt op het speciaal onderwijs 10 miljoen bezuinigd door de groepen per leerkracht iets groter te maken. Ook het vakonderwijs levert volgend jaar 10 miljoen in.