Kamer akkoord met snellere asielprocedures

DEN HAAG, 29 AUG. De Tweede Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de kabinetsplannen om de asielprocedures te versnellen. Wel bleek vanochtend halverwege de eerste termijn van de Kamer dat een ruime Kamermeerderheid meer duidelijkheid wil over de kosten van het nieuwe asielbeleid.

CDA-woordvoerder J.G.H. Krajenbrink noemde het ontbreken van een financiële paragraaf in de kabinetsvoorstellen “een zwak onderdeel in het verhaal” en het nieuwe beleid daarom “voorshands wat speculatief”. Het VVD-Kamerlid J.K. Wiebenga, die zei dat zijn fractie “een positieve opstelling” heeft tegenover het gros van de voorstellen, noemde de nota herziening asielbeleid “volstrekt onvoldoende” op het punt van de financiën.

Volgens de voorstellen van het kabinet zullen asielzoekers vanaf 1 oktober moeten worden opgevangen in zogenoemde onderzoeks- en opvangcentra. Daar moet dan binnen een maand onderzocht worden welke asielverzoeken gegrond zijn. De asielzoekers met een duidelijk ongegronde asielaanvraag zouden vervolgens hun uitzetting moeten afwachten in kort verblijf centra. De overigen wachten de verdere procedure af in een van de 18 asielzoekerscentra in het land. Mensen van wie het asielverzoek gegrond wordt verklaard stromen vervolgens door een gemeentelijke woning in het kader van de Rijksregeling opvang Asielzoekers. Degenen wier aanvraag wordt afgewezen maar die om humanitaire redenen niet kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst omdat daar een noodtoestand heerst - de zogeheten gedoogden - zullen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, met na drie jaar uitzicht op een definitieve verblijfstitel.

Tijdens het debat stelde GPV-woordvoerder G.J. Schutte vragen over de geplande invoeringsdatum van 1 oktober. Uit de antwoorden van minister d'Ancona (WVC) op Kamervragen blijkt dat op die datum nog slechts twee van de vier geplande Onderzoeks en opvangcentra gereed zullen zijn. De bewindsvrouw stelt dat op twee andere lokaties het nieuwe beleid gefaseerd wordt ingevoerd. “Kan tegelijkertijd volgens twee modellen gewerkt worden,” vroeg Schutte, “Kun je al een beetje volgens een bepaald model werken als een lokatie nog niet beschikbaar is?”

Niet bekend