Javamens (3)

Een leek in de palaeoanthoropologie wordt als hij zich hierin verdiept al spoedig getroffen door het gebrek aan betrouwbare gegevens en de vele valkuilen bij een juiste interpretatie van de gedane fossiele vondsten. Elk nieuw artikel lees je dan met de wens, dat er weer een klein tipje van de sluier wordt opgetild.

Zo ook het artikel van Theo Holleman over zijn gesprek met dr. G.J. Bartstra (W&O 17 aug.). Daaruit blijkt, dat de tijd, dat de primitieve mens op Java heeft geleefd, aanmerkelijk korter is dan tot voor kort werd aangenomen. Moet ik hieruit opmaken, dat de conclusies van D. Ninkovich c.s. (Nature 1978, 275 : 306) onjuist zijn? Hieruit leidde ik af, dat de Homo modjokertensis ongeveer anderhalf miljoen jaar geleden geleefd zou hebben. Is de datering van de Putjangan lagen op 1.7 tot 1.3 miljoen jaar geleden, zoals daar gesteld wordt, onjuist (wellicht door de door de heer Bartstra gesignaleerde moeilijkheden)? Waar kan ik daar wat over vinden? Dit is dus een eerste "Out of Africa', zoals gezegd in het artikel. Zijn er andere vondsten, die dit waarschijnlijk maken, bijv. in de vorm van vondsten in tussen Afrika en Indonesië gelegen gebieden? Wellicht kan dat voor de redactie aanleiding zijn ook nog eens aandacht te besteden aan die moeilijk te begrijpen gebeurtenis "Out of Africa II', waarbij een complete vorm van de primitieve mens spoorloos verdwijnt, niet alleen in Europa (Neanderthaler), maar ook elders.