Kabinet laat WAO'ers niet terugvallen in AAW

DEN HAAG, 27 AUG. Het kabinet ziet af van het juli-besluit om WAO'ers na verloop van tijd te laten terugvallen tot bijstandsniveau (AAW). In het WAO-systeem dat vice-premier Kok (PvdA) en minister van Sociale Zaken De Vries (CDA) vannacht uitwerkten, gaan arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar er echter nog steeds op achteruit.

Het door Kok en De Vries voorgestelde WAO-systeem levert, omdat de uitkeringen iets minder omlaag gaan, in 1994 in eerste instantie 725 miljoen gulden minder aan besparingen op. Omdat werkgevers van wie een werknemer in de WAO komt in de toekomst worden beboet en de opbrengst daarvan door het kabinet op 300 miljoen wordt geraamd, wordt per saldo 425 miljoen gulden minder bespaard dan eerst was voorzien. In het plan van juli werden die besparingen nog op 4,4 miljard gulden geraamd.

De nieuwe WAO ziet er als volgt uit:

Zowel oude als nieuwe WAO'ers die ouder zijn dan vijftig jaar krijgen, evenals nu, tot aan hun 65ste recht op 70 procent van het laatstverdiende loon.

Nieuwe WAO'ers die 50 jaar of jonger zijn vallen onder het nieuwe WAO-systeem. Dat betekent dat zij eerst, zij het tijdelijk, 70 procent van hun laatstverdiende loon ontvangen. Voor wie jonger is dan 30 jaar geldt dit (naar analogie van de WW) slechts voor één jaar. Voor WAO'ers van 33 tot 37 jaar geldt dit 1,5 jaar, van 38 tot 42 jaar 2 jaar, van 43 tot 47 jaar 2,5 jaar, van 48 tot 52 jaar 3 jaar, van 53 tot 57 jaar 4 jaar en voor wie ouder is dan 58 geldt dit 5 jaar.

Na afloop van de 70 procent-uitkering hebben nieuwe WAO'ers die 50 jaar of jonger zijn recht op een AAW-uitkering (70 procent van het minimumloon) vermeerderd met 1,75 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon voor ieder jaar tot het 58ste, minus 18 jaar. Op die manier wordt een terugval tot bijstandsniveau, zoals op 13 juli nog was voorzien, voorkomen. De nieuwe ingenieuze aanpak leidt ertoe dat iemand die op 58-jarige leeftijd in de WAO terechtkomt recht heeft op 70 procent van het laatstverdiende loon, ook na bovengenoemde 5 jaar.

Voor bestaande WAO'ers jonger dan 50 jaar geldt tenslotte dat zij allereerst - vanaf de inwerkingtreding van de wetswijziging waarbij het kabinet 1 juli 1992 voor ogen heeft - recht hebben op een uitkering gelijk aan 70 procent van het laatstverdiende loon (zoals nu). Na één à vijf jaar, analoog aan de WW en de nieuwe WAO voor nieuwe arbeidsongeschikten jonger dan 50, wordt hun uitkering nominaal bevroren. Op die manier gaat de uitkering geleidelijk over naar het niveau dat voor nieuwe WAO'ers van gelijke leeftijd geldt.

Tenslotte wil het kabinet de malus (boete) die een werkgever moet gaan betalen als zijn werknemer in de WAO komt, “op den duur” verhogen tot maximaal twaalf maanden salaris van de betrokkene. De malus zal aan een maximum gebonden zijn van 5 procent van de loonsom van de onderneming. Tot “quotering” - verplichte aanstelling van gehandicapte werknemers als onvoldoende mensen met een handicap een baan krijgen - heeft het kabinet nog niet besloten. Wel zullen op korte termijn de voorwaarden worden gerealiseerd waardoor er één instantie (de bedrijfsvereniging) kan zijn die zorgt voor de uitvoering van de Ziektewet, de WAO en de AAW.

Bruto WAO-uitkering per maand

WAO-uitkering voor 35-jarigen die na 1 juli 1992 arbeidsongeschikt worden. (Uitkering huidige WAO-ers blijft vanaf 1993 bevroren).

uitkering indien nu vroeger arbeids- loon ongeschikt1992 1993 1994 1995 1996 Minimum 2102 (1471) 1516 1561 1608 1656 1706 Modaal 3350 (2345) 2415 2488 2002 2062 2124 Maximum 6063 (4244) 4371 4503 2896 2982 3072