Besluiten kabinet over inkomens en WAO

Het kabinet heeft over het inkomensbeleid en de beperking van het gebruik van de WAO de volgende beslissingen genomen:

De sociale uitkeringen worden niet gekoppeld aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. De uitkeringen worden volgend jaar met drie procent verhoogd. Met de effecten van het voorgestelde beleidspakket - wat voor de sociale minima een gunstig koopkrachteffcet heeft van 0,6 procent - kan zo volgend jaar “om en nabij” koopkrachtbehoud worden bereikt.

Het voorgestelde beleidspakket is een belastingverschuiving ten gunste van de minima. Het kabinet stelt onder meer voor:

Het deel van het inkomen waarover geen belasting hoeft te worden betaald wordt met 200 gulden extra verhoogd. Bij de Tussenbalans was al afgesproken dat de zogenoemde belastingvrije voet met 225 gulden zou worden verhoogd.

De vaste belastingaftrek voor mensen met een baan, het arbeidskostenforfait, wordt met 5 procent verhoogd met een maximum van 450 gulden.

De inflatiecorrectie wordt alleen toegepast op de belastingvrije som en komt daarboven te vervallen.

Door de kabinetsmaatregelen gaat de koopkracht van mensen met een minimumloon er 0,95 à 1,15 procent op vooruit, die van een werknemer met twee maal een modaal inkomen daalt met 0,05 procent.

Het kabinet hoopt met deze maatregelen de loonmatiging in 1992 af te remmen. Het Centraal Planbureau raamt de loonstijging op 3,75 procent; het kabinet gaat uit van 3,0 procent. De plannen leiden tot een verbetering van de werkgelegenheid van 15 à 20.000 personen in 1993.

Het kabinet ziet af van het besluit van 13-14 juli om WAO'ers na een bepaalde periode waarin ze een WAO-uitkering hebben ontvangen te laten terugvallen naar de lager AAW-uitkering. Na afloop van de WAO-periode - waarin de uitkering 70 procent van het laatst verdiende loon bedraagt - krijgen nieuwe arbeidsongeschikten blijvend recht op een WAO-uitkering, die afhankelijk is van leeftijd en het verdiende inkomen.

De uitkering van mensen die nu al een WAO-uitkering krijgen, wordt na het verstrijken van de periode bevroren.Mensen die nu vijftig jaar of ouder zijn blijven 70 procent van hun laatstverdiende inkomen houden.

De boete die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer in de WAO terechtkomt, wordt verhoogd tot twaalf maanden salaris van de betrokkene. De zogenoemde malus kent een maximum van vijf procent van de loonsom van de onderneming.