Akkoord kabinet over ontkoppeling

DEN HAAG, 27 AUG. De dreigende breuk in het kabinet over het inkomensbeleid is afgewend. Het kabinet Lubbers-Kok heeft gisteravond een akkoord bereikt. De uitkeringen worden volgend jaar niet gekoppeld aan de lonen in het bedrijfsleven, maar de koopkracht voor de minima wordt netto wel op peil gehouden.

Vice-premier en PvdA-partijleider Kok heeft zich neergelegd bij een ontkoppeling van de sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Op een persconferentie zei de PvdA-leider vanmorgen de lastenverlichting waarmee het kabinet de koopkracht wil ondersteunen “zeer verdedigbaar” te vinden.

Afgelopen zaterdag had Kok het conflict met CDA-fractievoorzitter Brinkman nog aangescherpt met de opmerking dat hij een ontkoppeling “niet mee zou maken”. Vandaag legde hij uit daarmee te hebben willen zeggen dat “ik het mentaal, persoonlijk en dus politiek niet zou hebben kunnen verdragen als de zwaksten in koopkracht achterop zouden raken bij de werkenden”.

Volgens Lubbers betekent het beleidspakket voor de uitkeringsgerechtigden “materieel” hetzelfde als de koppeling. Hij vond dat “er een mooi kind is geboren”. Met een verzwijzing naar het politieke geharrewar over het woord koppeling, voegde PvdA-partijleider Kok daar later aan toe dat “het gaat om de K van knikkers”.

Minister-president Lubbers benadrukte vanmorgen dat niet voor de koppeling is gekozen met het oog op de verslechterende situatie op de arbeidsmarkt. Het pakket maatregelen waarmee het kabinet de koopkracht op peil wil houden, is volgens de minister-president

PAG.9HOOFDARTIKEL

bedoeld om de dreigende loon-prijsspiraal te doorbreken. Gezien de geringe groei van de werkgelegenheid zou het volgens Lubbers “beleidsarm zijn om te koppelen en dan te denken: we zien wel”. De minister-president deed een dringend beroep op werkgevers en werknemers om volgend jaar de loonstijging te matigen.

In het pakket inkomensmaatregelen dat het kabinet vandaag op tafel heeft gelegd, is de verhoging van de basisaftrek in de belastingen met 445 gulden het belangrijkste voor het instandhouden van de koopkracht. Om werken aantrekkelijker te maken dan niet-werken wordt de belastingaftrek voor werknemers (het arbeidskostenforfait) verhoogd tot 5 procent en het daarvoor geldende maximum van 1000 gulden verhoogd met 450 gulden. Het geld voor deze maatregelen moet komen van het schrappen van de inflatiecorrectie in het belastingstelsel.

De twee regeringsfracties CDA en PvdA hebben vanmorgen vergaderd over de voorstellen van het kabinet. De CDA-fractie gaat akkoord met de maatregelen, De PvdA-fractie was bij het sluiten van deze krant nog in beraad.

Pag.3:

Lubbers prijst "inzet' Kok bij maatregelen

Bij het CDA bestond gisteravond al tevredenheid over de hoofdlijnen van de voorstellen. Wat het kabinet nu op tafel heeft gelegd, is in lijn met de wensen van fractievoorzitter Brinkman. De top van de PvdA-fractie heeft gisteravond langdurig overlegd over het pakket dat feitelijk ontkoppeling betekent. De verwachting vanmorgen was dat de fractie het pakket niet zal afwijzen, omdat voldaan is aan de eis van een rechtvaardige inkomensverdeling. Bij het sluiten van de krant was de PvdA-fractie nog aan het vergaderen.

Lubbers presenteerde vanmorgen ook een herzien pakket maatregelen om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Op het oorspronkelijke WAO-besluit van half juli was veel kritiek gekomen. Volgens Lubbers is door de inzet van PvdA-leider Kok nu gekozen voor maatregelen die hebben geleid tot “een verbetering van het pakket”. De weerstand in de samenleving en “met name de PvdA”, noemde Lubbers een “blessing in disguise”. Lubbers voegde daar aan toe dat er nu “een heel intensief gewikt en gewogen pakket ligt waar we voor staan. Hiermee hebben we onze strepen getrokken.” Ook Kok gaf vanochtend duidelijk aan het parlement geen enkele ruimte te bieden. “Amendementen? Dat is de verantwoordelijkheid van de Kamer, maar dan moet het kabinet zich beraden”.

Belangrijkste wijziging in het nieuwe WAO-pakket geldt de huidige WAO'ers. Half juli wilde het kabinet voor deze groep arbeidsongeschikten net als voor nieuwe gevallen de duur van de uitkering beperken en de uitkering daarna terug te laten vallen naar het veel lagere AAW-niveau. Lubbers zei vandaag dat dit besluit niet “erg gelukkig” was. Nu is besloten om de duur van de WAO-uitkering weliswaar afhankelijk te maken van het arbeidsverleden, maar om daarna de uitkering van dat moment te bevriezen zodat de arbeidsongeschikte pas na verloop van een aantal jaren naar het bijstandsniveau van de AAW zakt.

Nieuwe arbeidsongeschikten krijgen na de afloop van hun WAO-uitkering een nieuwe uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van hun arbeidsverleden en leeftijd. De bescherming van WAO'ers van vijftig jaar en ouder die in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel zat, wordt afgezwakt. Iedereen die vóór 1941 geboren is, krijgt niet te maken met de maatregelen, ook niet als hij in de toekomst arbeidsongeschikt wordt. Werknemers die na 1941 zijn geboren, zullen wel met de nieuwe maatregelen te maken krijgen. Het nieuwe WAO-pakket levert volgens minister-president Lubbers aan het einde van deze regeerperiode 900 miljoen gulden minder op dan het oorspronkelijke pakket van 4,4 miljard gulden.