Obligatiemarkten onveranderd na "Red Monday'

UTRECHT, 26 AUG. Per saldo is er afgelopen week niet veel gewijzigd op de verschillende obligatiemarkten. De kapitaalmarktrente in Nederland bedraagt weer ongeveer 8,84 procent en de Duitse rente is zo'n 35 basispunten lager. Op de nieuwste staatslening werd voor 6,75 miljard gulden ingetekend.

Veranderde er per saldo weinig, toch was het koersverloop uiteraard allesbehalve rustig. Nadat het eerste nieuws van de staatsgreep in de Sovjet-Unie bekend werd en er nog geen duidelijkheid bestond over de positie van de duizenden nog in Duitsland verblijvende Sovjet militairen begon de vlucht uit Duitse marken richting Amerikaanse dollars. De stijging van de Duitse rente die hiervan het gevolg was, had uiteraard als directe consequentie dat ook de Nederlandse rente omhoog schoot. Als hoogste waarde bereikte de Nederlandse kapitaalmarktrente die dag 8,96 procent.

Dit was bepaald in het nadeel van de Agent van Financiën die verwacht mocht hebben dat na de verhoging van de officiële tarieven de markt in rustiger vaarwater terecht was gekomen. Er was dan ook sprake van enig uitstel alvorens de eerste inschrijvingen op de nieuwe staatslening konden plaatsvinden. De eerste emissiekoers werd gesteld op 99, wat een rendement van 9,9 procent impliceerde. De volgende dagen kon de Agent de emissiekoers successievelijk ophogen tot 99,50, waarna op vrijdag de laatste emissiekoers weer op 99,40 werd gesteld. Indien de gehele lenig tegen deze koers geplaatst had kunnen worden, zou de Staat naar schatting ongeveer 15 miljoen gulden aan rentekosten hebben bespaard over de komende tien jaren. De omvang van de lening lijkt echter nauwelijks geleden te hebben onder de ongunstige omstandigheden tijdens de emissie. De eerste twee dagen werd al 2,5 miljard geplaatst waarvan een groot deel bij professionele handelaars, die eerder al op hogere koersen stukken hadden doorverkocht. Zij verkeerden dus in een short positie en waren alleszins bereid om tegen lagere koersen stukken op te nemen. Toen daarna de beurs weer sterk aantrok, kon vooral de nieuwe lening daar goed van profiteren.

Internationale kapitaalmarkten

Een forse reactie aan het begin van de week, en daarna een snel herstel tot de oude niveaus vormde het algemene beeld op de internationale rentemarkten. In de Verenigde Staten werd met name veel geld belegd in het korte segment ("flight to quality'), waardoor de Amerikaanse yieldcurve het meest steile verloop van het afgelopen decennium heeft gekregen. Aan het einde van de week concentreerde de markt zich weer op de fundamentele thema's. Centraal daarbij staat, wat betreft de rentemarkten, de mogelijkheid van een nieuwe verlaging van de Fed Funds in de V.S. Op de achtergrond speelt daarbij de vraag in hoeverre sprake is van een 'double dip' recessie in de V.S. Tegenover de Amerikaanse ontwikkelingen staat de kans dat de rente in Duitsland verder wordt verhoogd. Het Amerikaanse bericht afgelopen vrijdag over een onverwacht goede orderpositie van de VS maakte een spoedige versoepeling van het monetaire beleid evenwel minder waarschijnlijk.

Ook in Japan bleef de rente per saldo - na een forse stijging - eveneens onveranderd, maar de politieke onrust in de Sovjet-Unie maakte wel een einde aan de gestage rentedaling die zich de afgelopen weken had voorgedaan. De obligatiemarkt anticipeert niettemin nog steeds op een discontoverlaging van de Japanse centrale bank, mede in het licht van een duidelijke afzwakking van de economische groei als ook de zwakke performance van de aandelenmarkten. In Europa waren de koersreacties in het DM-blok zeer heftig, waarbij de redenering was dat Duitsland het meest direct de gevolgen zou ondervinden van de Oost-Europese ontwikkelingen. Maar ook hier keerden de rentes terug naar de niveaus van voor de coup. Hoewel de storm uiteindelijk vrij snel is overgetrokken, mag worden aangenomen dat de blijvende politieke en economische onzekerheid in de Sovjet-Unie zijn weerslag zal blijven hebben op het rentesentiment.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco