Compromis blijft uit over WAO

DEN HAAG, 23 AUG. Het kabinet heeft grote moeite een compromis te vinden voor de ingrepen in de WAO-uitkering. De gemoederen lopen hoog op. Nachtelijk beraad tussen minister-president Lubbers, vice-premier Kok en de bewindslieden van sociale zaken heeft niet tot een oplossing geleid.

Bij de hervatting van het kabinetsberaad kon vanmorgen geen eindvoorstel aan het kabinet worden voorgelegd dat voor zowel CDA als PvdA aanvaardbaar is. Aan het begin van de middag werd hieraan op het ministerie van sociale zaken nog druk gesleuteld.

Minister-president Lubbers schorste gisteravond om kwart over elf het kabinetsberaad zonder dat overeenstemming was bereikt. Enkele bewindslieden zeiden bij het verlaten van de vergaderzaal er enig vertrouwen in te hebben dat vandaag een oplossing kon worden gevonden. Na raadpleging van zowel de fractietop van CDA als PvdA was de stemming vanmorgen echter somberder. Een voorstel dat sinds gisteren in kabinetskring circuleert en waarvan werd gehoopt dat het op hoofdlijnen tot een compromis zou leiden, is toch weer op kritiek gestuit van de regeringsfracties.

In CDA-kring is grote ergernis ontstaan over de PvdA-fractie die op elk voorstel wijzigingen wil aanbrengen. Het CDA vreest dat daardoor een eindvoorstel zal worden geformuleerd dat veel te ingewikkeld is om uit te leggen.

Pag.3:

Brinkman zet zaak op scherp

CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft vanmorgen de zaak op scherp gezet door premier Lubbers te laten weten dat de CDA-fractie dan de voorkeur geeft aan het voorstel van de meerderheid van de Sociaal-Economische Raad. De ingreep in de hoogte van de uitkering die de SER voorstelt heeft de PvdA echter altijd als onaanvaardbaar van de hand gewezen.

Ook minister De Vries (CDA) van sociale zaken wilde vanmorgen niet langer toe blijven geven aan de wensen van de PvdA. De Vries wil nu vasthouden aan een voorstel waaraan hij vanmorgen samen met staatssecretaris Ter Veld (PvdA) werkte. In dit voorstel blijft de beperking van de uitkeringsduur voor nieuwe WAO-gevallen gehandhaafd. Na de WAO-uitkering zou de arbeidsongeschikte een AAW-uitkering moeten krijgen waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn leeftijd. Om de PvdA tegemoet te komen stelt De Vries voor "oude gevallen' uit te sluiten van de duurbeperking. Voor deze groep wil hij wel de uitkeringshoogte bevriezen, waardoor de uitkering achter zal gaan lopen bij de welvaartsstijging.

Binnen de PvdA bestaan bezwaren tegen dit voorstel, omdat voor toekomstige arbeidsongeschikten geen onderscheid wordt gemaakt tussen schrijnende en minder schrijnende gevallen. Een jonge werknemer die na een ongeluk nooit meer in staat zal zijn om te werken krijgt in het voorstel van De Vries uiteindelijk een uitkering op het niveau van het sociaal minimum. Het CDA voorziet dat de PvdA-fractie ook niet akkoord zal gaan met het schrappen voor nieuwe gevallen van de leeftijdsgrens van vijftig jaar, zoals De Vries voorstelt. De PvdA-top heeft de toezegging gedaan dat arbeidsongeschikten van vijftig jaar en ouder van de maatregelen zullen worden uitgezonderd.

Mocht het kabinet overeenstemming bereiken over de WAO, dan ziet het er naar uit dat ook een compromis mogelijk is over de koppeling tussen uitkeringen en lonen. De CDA-bewindslieden zouden bereid zijn de koppeling volgend jaar te handhaven, hoewel ze eigenlijk vinden dat de stijging van het aantal niet-werkenden aanleiding geeft tot ontkoppelen. PvdA-leider Kok heeft de afgelopen week twee keer in het openbaar gezegd dat hij wil vasthouden aan de koppeling.