CDA-bestuur geeft steun aan WAO-plannen

DEN HAAG, 22 AUG. Het partijbestuur van het CDA steunt op hoofdlijnen het kabinetsbesluit van juli fors in te grijpen in de WAO. Het partijbestuur heeft het kabinet en de CDA-fractie wel gevraagd de “bestaande onontkoombare gevallen” te ontzien.

De PvdA-gewesten hebben vorige week geëist dat alle huidige WAO'ers zullen worden ontzien van de beperking van de uitkeringsduur.

CDA-partijvoorzitter Van Velzen zei na de bijeenkomst van het partijbestuur dat alle vijftig afgevaardigden van de CDA-Kamerkringen de WAO-plannen van het kabinet steunen. Volgens hem was er alleen sprake van verschil in "toonhoogte' tussen CDA-partijbestuurders uit werknemers- dan wel werkgeverskring. De christelijke vakcentrale CNV voert op dit moment acties tegen de voorgenomen plannen, terwijl de christelijke werkgevers, verzameld in het NCW, de plannen omarmen.

De CDA-ministers Lubbers en De Vries, die bij het interne beraad aanwezig waren, hebben het partijbestuur niet concreet toegezegd dat schrijnende WAO-gevallen van de maatregelen zullen worden uitgezonderd. De Vries heeft wel beloofd zijn uiterste best te zullen doen, maar uitgelegd dat dit in de praktijk tot uitvoeringsproblemen kan leiden.

In de ministerraad blijft de koppeling van de sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven het hete hangijzer. PvdA houdt voor volgend jaar vast aan de koppeling en is naarstig op zoek naar mogelijkheden om in 1992 de loonstijging gematigd te houden. Een van de redenen van het CDA om volgend jaar af te zien van de koppeling is het loonopdrijvend effect dat daarvan uit kan gaan.

Volgens ingewijdenen tekent zich op hoofdlijnen overeenstemming af tussen PvdA en CDA over de ingreep in de WAO. De duurbeperking zou niet gaan gelden voor de oude gevallen, maar zij zullen wel worden geconfronteerd met het veel ruimere begrip passende arbeid waardoor velen een baan zullen moeten gaan zoeken of onder het minder gunstige werkloosheidsregime komen te vallen. Knelpunt is de vraag hoe criteria kunnen worden opgesteld om de meest schrijnende gevallen ook van deze maatregel te ontzien. Minister De Vries wil alleen het besluit van juli aanpassen, wanneer er “objectief toetsbare maatstaven” worden gebruikt. De PvdA wil volstaan met het aangeven van bepaalde categorieën.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP beperken hun acties tegen de WAO-plannen van het kabinet op Prinsjesdag tot een oproep voor een werkonderbreking van een uur. Een aantal FNV-bonden en districten gaat echter verder en roept de leden op tot een algehele staking van een dag. “Als bepaalde bonden verder willen gaan houden we ze niet tegen”, aldus een FNV-woordvoerder. De FNV-bonden stellen de stakingskassen open voor alle leden en districten die het protest niet willen beperken tot een een werkonderbreking.

Met name de Industriebond en de Vervoersbond FNV in Zuid-Holland willen verdergaande actie en roepen hun leden op “de zaak de hele dag plat te leggen”. De achterban van CNV en MHP voelen echter weinig voor stakingen. In totaal hebben de drie vakcentrales zes miljoen gulden uitgetrokken voor de acties op Prinsjesdag.