Kabinet nog niet uit problemen met koppeling en WAO

DEN HAAG, 21 AUG. Het kabinet is er gisteren niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de politieke problemen rondom de WAO en de koppeling tussen uitkeringen en lonen. Er zat geen beweging in de standpunten van CDA en PvdA. Het kabinet vergadert vandaag verder over de begroting van 1992.

Volgens ingewijden is een mogelijke oplossing voor het probleem met de WAO een kwestie van politieke wil. Alle varianten over maatregelen die het aantal arbeidsongeschikten terug kunnen dringen zijn al vele malen de revue gepasseerd. Voor de PvdA is het van cruciaal belang dat huidige WAO'ers en met name de meest schrijnende gevallen ontzien worden van de voorgenomen beperking van de duur van de uitkering. De PvdA-achterban eist dit.

Het CDA denkt ook aan een verzachting van de maatregel voor zwaar gehandicapten, maar ziet niet hoe een onderscheid kan worden gemaakt tussen "schrijnende' en andere gevallen. Alle oude gevallen uitsluiten van de duurbeperking gaat het CDA te ver.

De christen-democraten willen het kabinetsbesluit over de WAO herzien op het punt van de leeftijdsgrens. Het CDA vreest dat de leeftijd van 50 jaar waarboven de duurbeperking niet zal gelden in de praktijk zal gaan functioneren als een verkapte VUT-leeftijd. De PvdA heeft echter in het recente verleden beloofd dat mensen van boven de 50 worden ontzien.

CDA en PvdA staan loodrecht tegenover elkaar bij de vraag of in 1992 de koppeling moet worden toegepast. De CDA-fractie steunt minister De Vries (CDA) van sociale zaken die voorstelt te ontkoppelen en de koopkracht van de laagstbetaalden op peil te houden met een belastingmaatregel.

De PvdA wil wel koppelen. De sociaal-democraten erkennen dat het verhoudingscijfer van 100 werkenden tegenover 86,7 niet-werkenden aan de verkeerde kant van het gewenste niveau van 86 zit. De PvdA verwijst echter naar recente cijfers van het CPB waaruit blijkt dat de voorgenomen maatregelen in de WAO in 1994 leidt tot een daling naar 85,5. De PvdA vindt het van weinig vertrouwen in het eigen beleid getuigen als dan toch voor een jaar zou worden besloten te ontkoppelen.