Conflict koopkracht in kabinet

DEN HAAG, 20 AUG. Minister Kok (PvdA) van financiën en minister De Vries (CDA) van sociale zaken verschillen van mening over de manier waarop volgend jaar de koopkracht van de laagstbetaalden op peil moet worden gehouden. Volgens Kok is het koppelen van de uitkeringen aan de lonen de goedkoopste manier. De Vries vindt echter dat er ontkoppeld moet worden en wil met belastingmaatregelen voorkomen dat de koopkracht te veel onder druk komt te staan.

Minister De Vries verdedigt zijn besluit om de uitkeringen niet gelijk op te laten lopen met de lonen door te verwijzen naar de slechte verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering. De coalitiepartijen CDA en PvdA hebben afgesproken niet te koppelen als die verhouding verslechtert. Om de laagstbetaalden niet te ver in koopkracht achteruit te laten gaan, stelt De Vries voor hen via een belastingmaatregel te compenseren. Het geld daarvoor wil hij vrijmaken door bij de hoogstbetaalden (50.000 gulden en hoger) de inflatiecorrectie in de belastingen af te schaffen. De Vries wil tegelijkertijd het hebben van een baan aantrekkelijker maken door de belastingaftrek voor werkenden (het arbeidskostenforfait) te verhogen.

Kok daarentegen wil vasthouden aan de koppeling, omdat deze manier om de laagstbetaalden in hun koopkracht te steunen minder geld kost dan de plannen van De Vries.

Pag.9:

Kabinet en koopkracht

Het CDA voelt daar niet voor. Het aantasten van de inflatiecorrectie is voor hen alleen bespreekbaar in samenhang met het verhogen van het arbeidskostenforfait, omdat dit een stimulans kan zijn voor uitkeringsgerechtigden om weer aan het werk te gaan.

In het kabinet bestaat overeenstemming over het uitgangspunt dat het nieuwe tekort niet door een nieuwe bezuinigingsronde bij de ministeries moet worden gedekt. In de brief die Kok vanmorgen aan zijn collega's heeft gestuurd, stelt hij behalve het schrappen van de inflatiecorrectie (500 miljoen gulden) voor om het tekort te dekken met ondermeer het extra verkopen van gas en staatsdeelnemingen en met het verhogen van inkomsten van het rijk die neit via de belastingen lopen.

Het kabinet vergadert vandaag over de begroting 1992 en de problemen bij de WAO. Het ministerie van sociale zaken had vanmiddag nog geen stuk klaar met alternatieven voor de met name door de PvdA zo gewraakte ingreep in de duur van de uitkering. De PvdA-fractie studeert op en alternatief waarbij voor nieuwe gevallen de duur van de uitkering langer is naarmate de betrokkene meer arbeidsongeschikt is. De CDA-fractie voelt daar niet voor, omdat zij toe wil naar een systeem waarbij de werknemers zich particulier moeten bijverzekeren. Het CDA wil daarom vasthouden aan een uitkeringsduur die afhankelijk is van het arbeidsverleden. Als de arbeidsongeschikte in de veel lagere basisuitkering (AAW) terecht komt moet hij in de CDA-gedachte een hoger inkomen zelf hebben bijverzekerd.

Om huidige WAO'ers te ontzien en toch te voldoen aan de financiële doelstelling van 4,4 miljard gulden, overweegt het kabinet de boete te verhogen die werkgevers moeten gaan betalen als ze een werknemer in de WAO sturen. In het juli-voorstellen bedraagt de zogenoemde malus vier maanden van het salaris dat de arbeidsongeschikte verdient. Nu wordt gedacht aan een periode van twaalf maanden.