'Verklaring aan de Verenigde Naties'

Hieronder volgt de verklaring van vice-president Gennadi Janajev, gericht aan “de staatshoofden en aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties”, zoals weergegeven door het officiële Sovjet-persbureau TASS.

“Ik heb de opdracht van de leiding van de Sovjet-Unie hierbij te verklaren dat de noodtoestand is afgekondigd op afzonderlijke plaatsen in de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken voor een periode van zes maanden, vanaf 19 augustus 1991. De grondwet en het recht van de USSR bieden daartoe de mogelijkheid.

“Gedurende deze periode wordt het landsbestuur volledig overgedragen aan het Staatscomité voor de Noodtoestand in de Sovjet-Unie. Deze maatregelen zijn tijdelijk. Op geen enkele manier betekenen zij een afwijzing van de koers naar grondige hervormingen in alle geledingen van de staat en de maatschappij.

“Deze maatregelen worden opgelegd door de vitale noodzaak te voorkomen dat de economie teloorgaat, dat het land hongerlijdt, en dat dreigende grootschalige burgeroorlog escaleert met onvoorspelbare gevolgen voor het volk van de USSR en de hele wereldgemeenschap.

“Het belangrijkste doel van de noodtoestand is het vaststellen van voorwaarden die elke burger persoonlijke vrijheid garanderen en de veiligheid van zijn of haar eigendommen.

Het ligt in de bedoeling om de anti-constitutionele, niet-gouvernementele en in wezen criminele militaire eenheden te liquideren die morele en fysieke terreur verspreiden in verschillende gebieden van de Sovjet-Unie en zo het proces van desintegratie versnellen.

“Al deze maatregelen worden genomen om zo snel mogelijk een stabiele toestand in de Sovjet-Unie te bereiken, een normalisering van het sociaal economische leven, de tenuitvoerbrenging van noodzakelijke hervormingen en het scheppen van voorwaarden voor de algehele ontwikkeling van het land.

“Elke andere manier zou leiden tot een verscherpte confrontatie en toenemend geweld, tot onnoemelijk lijden van ons volk en de schepping van een gevaarlijk brandpunt van spanningen op het vlak van de internationale veiligheid.

“De tijdelijke noodmaatregelen betekenen op geen enkele wijze een einde aan onze internationale verplichtingen onder bestaande verdragen en overeenkomsten.

“De Sovjet-Unie is bereid zijn relaties met alle staten verder te ontwikkelen op basis van universeel erkende principes van goed nabuurschap, gelijkheid, wederzijdse bevoordeling en zonder inmenging in elkaars interne aangelegenheden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze huidige moeilijkheden van voorbijgaande aard zijn en dat de bijdrage van de Sovjet-Unie aan het bewaren van de vrede en de consolidering van internationale veiligheid substantieel zal blijven.

“Het leiderschap van de USSR hoopt dat de tijdelijke noodmaatregelen het juiste begrip zullen ontmoeten bij de volkeren en regeringen, en bij de organisatie van de Verenigde Naties.

Gennadi Janajev, fungerend president van de USSR, 18 augustus 1991.''