Van Mierlo: kabinet mist bestaansgrond

DEN HAAG, 19 AUG. D66-fractievoorzitter Van Mierlo betwijfelt of het kabinet Lubbers-Kok nog bestaansgrond heeft. Het heeft volgens Van Mierlo van de WAO-plannen “een bende” gemaakt.

Hij verwijt het kabinet niet besluitvaardig te zijn. Van Mierlo zei dit afgelopen weekeinde voor de Vara-televisie.

De VVD wil nog deze week een spoeddebat in de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen in de WAO. De Kamer zou daarvoor een week eerder dan was gepland moeten worden teruggeroepen van het zomerreces. Of het debat ook werkelijk nog een dezer dagen zal worden gehouden, laat de VVD-fractie afhangen van de andere fracties. Zowel de regeringsfracties CDA en PvdA als de oppositiefractie D66 vinden een debat over de WAO op dit moment niet zinvol, omdat het kabinet zich nog beraadt over de maatregelen.

Tijdens een paneldiscussie in Biddinghuizen liet kamervoorzitter Deetman dit weekeinde weten zelf niet veel voor een Kamerdebat over de WAO-voorstellen te voelen. Wanneer de VVD echter een schriftelijk verzoek indient dat is ondertekend door vijftien Kamerleden, moet Deetman dat verzoek honoreren. De kans is groot dat de Kamervoorzitter zal voorstellen het debat volgende week dinsdag te houden, in de veronderstelling dat het kabinet dan een nader besluit heeft genomen.

De VVD-fractietop kwam gisteren voor het eerst na de vakantie bij elkaar om zich te beraden over de ontwikkelingen rondom de WAO. Ten huize van fractievoorzitter Bolkestein in Amsterdam besloten het fractiebestuur en WAO-woordvoerder Linschoten om nog deze week met het kabinet te willen praten over de WAO-besluiten waartoe de ministersploeg vorige maand besloot.

De VVD wil duidelijkheid over de status van die besluiten. Sinds half juli is met name bij de PvdA-achterban onrust ontstaan over het voornemen van het kabinet om de duur van de WAO-uitkering te beperken. Volgens de VVD is door uitspraken van eerst vice-premier en PvdA-partijleider Kok en later ook minister-president Lubbers en andere bewindslieden onduidelijk geworden of huidige WAO'ers er rekening mee moeten houden dat de duur van hun uitkering zal worden bekort. Onder druk van de ontstane onrust besloot het kabinet vorige week om de WAO-plannen opnieuw onder de loep te nemen. Met een debat wil de VVD de onrust wegnemen die dit alles onder de huidige WAO-gerechtigden teweeg heeft gebracht.

Een woordvoerder van de CDA-fractie zegt begrip te hebben voor het ongeduld van de VVD. Ook het CDA wil volgens hem dat er snel duidelijkheid komt. Volgens de CDA-woordvoerder is een debat over de WAO op dit moment echter niet zinvol. De woordvoerder verwacht dat een dezer dagen duidelijk zal worden of het kabinet in staat is een nieuw besluit over de WAO te nemen.

De woordvoerster van de PvdA-fractie laat weten dat het “ieders goed recht is om een debat aan te vragen”. Ook de PvdA-fractie vindt een gedachtenwisseling met het kabinet op dit moment echter niet zinvol.

Ook de D66-woordvoerder laat weten dat zijn fractie wil wachten met een debat tot het moment dat het kabinet zich opnieuw heeft beraden over de WAO. In het televisie-interview zei Van Mierlo voorstander te zijn van maatregelen die toewerken naar de terugkeer van WAO'ers in het arbeidsproces en de vermindering van de instroom in de WAO. Volgens de D66-leider is het “te gemakkelijk om de WAO te komen en te moeilijk om er weer uit te raken”. In navolging van een meerderheid van de Sociaal-Economische Raad vindt Van Mierlo dat eerder ingegrepen zou moeten worden in de hoogte van de WAO-uitkering dan in de duur, zoals het kabinet zich nu heeft voorgenomen.