Obligatiemarkt onder druk na discontoverhoging

ROTTERDAM, 19 AUG. Nadat afgelopen donderdag de discontoverhoging in Duitsland zeker nog geen einde had gemaakt aan de al langer bestaande rente-onzekerheid, leidde het nieuws vanochtend over de staasgreep in de Sovjet-Unie tot een heftige reactie op de financiële markten. Op de Nederlandse obligatiemarkt liepen de koersen in eerste instantie fors terug, maar in de loop van de ochtend kon de markt zich herstellen waarbij de koersen zich op een 70 cent lager niveau enigermate stabiliseerden. In dit sentiment maakte de Agent van Financiën bekend de uitgiftekoers van de afgelopen vrijdag aangekondigde toonbanklening op 99.00 te stellen, hetgeen een rendement van 8,9 procent betekent. De nieuwe staatslening kent een coupon van 8,75 procent en een looptijd van 10 jaar. Aanvankelijk circuleerde nog het bericht dat de Agent de lening had uitgesteld, maar het systeem van toonbankuitgifte biedt de mogelijkheid de lening enige tijd open te houden en de uitgiftekoers aan te passen.

Wat de gevolgen op de wat langere termijn zijn is vooralsnog onduidelijk. Door het besluit van de Bundesbank om het Lombardtarief met "slechts" een kwart procentpunt te verhogen bestaat de verwachting in de markt dat de Bundesbank een nieuwe verhoging achter de hand houdt. Bovendien wees De Nederlandsche Bank in haar toelichting op de verhoging van de discontotarieven met een kwart procentpunt op de oplopende inflatie (blijkens de laatste cijfers 4,6 procent op jaarbasis) in ons land. Het promessedisconto, het tarief waarop banken de tarieven baseren dat aan de cliënten wordt doorberekend, op 9,25 procent. Bij een 0,3 procent-punt hoger speciale beleningstarief kon de gulden zich wel duidelijk verbeteren tegenover de mark, nadat de afgelopen weken de gulden nogal wat terrein had moeten prijsgeven.

Voorspellingen aangaande de reactie van de internationale obligatiemarkten op de onrust in de Sovjet-Unie zijn speculatief van aard. Op korte termijn zal hierbij vermoedelijk de reactie van de aandelenmarkten een belangrijke rol spelen. Forse koersverliezen op deze markten kunnen de vluchthavenfunctie van vastrentende waarden voor aandelenbeleggers in werking stellen, hetgeen waarschijnlijk in versterkte mate zal gelden voor de Europese beurzen, die geacht worden directer betrokken te zijn bij de Sovjet-problematiek. Voor Amerikaanse treasuries speelt hierenboven de "safe haven"-functie van de dollar ten tijde van internationale beroering een rol. Een hogere waarde van de "greenback" kan in de kaart spelen van de treasuries.

De afgelopen week bleken de Amerikaanse vastrentende markten hoopvol gestemd omtrent nieuwe stappen die de Fed zou moeten nemen teneinde de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten op een hoger plan te brengen. Het meest geëigende middel daartoe, een verlaging van de "federal funds rate', is vooral van invloed op de korte rente. Vooruitlopend op een verdere monetaire verruiming konden aldus leningen met een korte looptijd de grootste winst boeken, getuige de verdere versteiling van de yieldcurve. Het rendementsverschil tussen 30- en 2 jaars staatsleningen liep hierdoor op tot 180 basispunten, het hoogste niveau sinds 6 jaar. Citicorp kon van de rally profiteren bij de uitgifte van een 1,25 miljard dollar grote 5 jaars lening. De modaliteiten van de lening, met een coupon van 8 procent (effectief rendement 8,13 procent), waren conform Amerikaanse gebruiken vastgesteld op halfjaar coupons en stukken op naam.

Overwegingen van monetaire aard speelden eveneens een rol op de Japanse obligatiemarkt, waar voor de negende opeenvolgende week koerswinsten konden worden opgetekend. Mede door de matige performance van de Nikkei-index verwachten de marktpartijen een versoepeling van het monetaire beleid. Ook voor de Japanse vastrentende markt geldt aldus dat de beroering in de Sovjet-Unie niet per definitie een forse rentereactie hoeft te induceren.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco