"Inspanning politiek voor waddengebied moet groter'

DELFZIJL, 15 AUG. De politiek moet zich meer inspannen om het internationale waddengebied, dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg, de bescherming te bieden die het nodig heeft. Dit zegt de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in een vandaag verschenen memorandum. Volgens de vereniging heeft de samenwerking tussen de drie waddenlanden - Nederland, Duitsland en Denemarken - een verdere verslechtering van de natuurlijke kwaliteiten van dit gebied niet kunnen keren.

De waterverontreiniging in de Waddenzee door olie en chemicaliën vormt nog altijd een groot probleem, aldus de vereniging. De negatieve gevolgen van een veelheid aan vervuilingsbronnen zijn nog steeds vrijwel dagelijks merkbaar. Bovendien worden jaarlijks honderden, vaak illegale olielozingen op de Noordzee geregistreerd.

Een van de voorbeelden die de vereniging geeft ter illustratie van de achteruitgang, is de massale sterfte onder zeehonden in 1988. De hele populatie in de Waddenzee werd toen in één klap met 60 à 80 procent gereduceerd. Dit was mede een gevolg van een verminderd weerstandsvermogen bij deze zeezoogdieren, veroorzaakt door watervervuiling.

De Waddenvereniging herinnert in haar stuk aan de "gezamenlijke verklaring over de bescherming van de Waddenzee', die Nederland, Duitsland en Denemarken in 1982 overeenkwamen. Ze spreekt van een "historische stap', omdat het waddengebied toen voor het eerst brede politieke erkenning kreeg als één samenhangend ecosysteem, verdeeld over drie staten. “Tegelijk”, aldus het memorandum, “groeide daarmee het bewustzijn dat bescherming van dit geheel slechts kan worden bereikt via intensieve, trilaterale samenwerking.”

Bijna tien jaar later stelt de vereniging vast dat de Wadden desondanks gevaar lopen. Bovendien staat het "Europa zonder binnengrenzen' voor de deur met als gevolg dat steeds meer beleidsbevoegdheden naar Brussel zullen overgaan. De vereniging vraagt zich af of de structuren die het afgelopen decennium ter bescherming van het wad zijn gegroeid, die "nieuwe uitdagingen' wel aankunnen.

De Waddenvereniging heeft haar memorandum opgesteld met het oog op de zesde waddenconferentie van ministers uit Nederland, Duitsland en Denemarken, die in november in Esbjerg wordt gehouden. Voorzitter G. Visch heeft vanmorgen het eerste exemplaar van het stuk aangeboden aan het Tweede-Kamerlid D. Eisma (D66).