Gewesten van PvdA steunen partijbestuur

UTRECHT, 14 AUG. Het conflict binnen de Partij van de Arbeid over de omstreden WAO-voorstellen van het kabinet is voorlopig gesust.

PvdA-leider Kok en fractieleider Wöltgens hebben gisteravond van de in de partij invloedrijke gewestelijke bestuurders steun weten te verwerven voor hun poging met alternatieven te komen. Het buitengewone congres van de PvdA over deze zaak zal eind oktober worden gehouden.

De gewestelijke vertegenwoordigers en het partijbestuur hebben zich gisteren op een vergadering in Utrecht op het standpunt gesteld dat de situatie voor bestaande WAO-gevallen niet mag veranderen. Voor toekomstige arbeidsongeschikten mag de uitkeringsduur ter discussie worden gesteld, als daarbij wel een uitzondering wordt gemaakt voor de mensen die geen enkel alternatief hebben. Aantasting van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is voor de PvdA onbespreekbaar. Deze stellingname spoort met de lijn die de partijtop afgelopen zondagavond uitzette tijdens een spoedoverleg op het departement van financiën.

Partijvoorzitter Sint is hoopvol gestemd het eens te kunnen worden met het CDA over deze zaak. Ondanks de waarschuwende woorden van minister De Vries van sociale zaken dat de marges voor wijzigingen in de plannen “buitengewoon smal” zijn, gelooft zij dat een vergelijk mogelijk is. In een vraaggesprek met deze krant zegt Sint vandaag: “Ik heb voorlopige alternatieven van de fractie gezien die aardig in de richting van 4,4 miljard gulden lijken te gaan.” Dit is het bedrag dat alle voorgestelde maatregelen in de WAO en de ziektewet samen moeten opbrengen. Het uitzonderen van reeds bestaande arbeidsongeschikten kost volgens minister De Vries 900 miljoen gulden.

Vice-voorzitter Adelmund van de vakcentrale FNV wees vanmorgen de richting die de PvdA uit wil gaan van de hand. Volgens haar moet de WAO voor zowel bestaande als nieuwe gevallen onaangetast blijven.

Het partijbestuur heeft gisteren besloten om op 26 oktober een speciaal partijcongres te organiseren over de toekomst van het sociale-zekerheidsstelsel. Als het aan partijvoorzitter Sint ligt wordt dan ook gesproken over de toekomst van de koppeling tussen lonen en uitkeringen. “Ik denk dat wij er niet aan ontkomen dat onderdeel mee te nemen”, zegt zij. Op het buitengewone congres zal de partijleiding ook verantwoording afleggen over de gang van zaken in de afgelopen maanden. Nu het congres pas eind oktober wordt gehouden, heeft de PvdA-fractie de handen vrij om zelf alternatieven te ontwikkelen.

Pag.3:

Tevredenheid over beraad

Overigens zal over de consternatie in de partij naar aanleiding van de WAO-plannen ook nog een gesprek worden gehouden tussen de partijtop en de gewestelijke afgevaardigden. Tijdens het gesprek van gisteren zijn, aldus een woordvoerder, “harde woorden gevallen” in de richting van de partijleiding. Zo zijn partijleider Kok “politieke inschattingsfouten” verweten.

De meeste afgevaardigen toonden zich gisteren tevreden over de afloop van het extra beraad. Volgens de Friese bestuurder Eijzenga is er over en weer een geslaagde poging gedaan de eenheid te herstellen. Voorzitter Nagel van het gewest Noord Holland-zuid, die eerder verzocht om een extra partijraad over de WAO-voorstellen, zou de bijeenkomst wel eens een “keerpunt” kunnen betekenen voor de situatie waarin de PvdA zich thans bevindt.

Inmiddels heeft de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, zich ook tegen de kabinetsplannen gekeerd. De CDA-jongeren vinden “het niet kunnen”, dat het kabinet voorstelt de duur van de WAO-uitkering voor iedereen onder de 50 jaar te beperken.