Geringe vooruitgang bij Afghaans overleg in Pakistan

NEW DELHI, 14 AUG. De besprekingen die een Sovjet-delegatie de afgelopen dagen in Pakistan heeft gevoerd over een vredesregeling voor de aanhoudende crisis in Afghanistan zijn maandagavond geëindigd zonder concrete resultaten.

Het voornaamste geschilpunt bleef de positie van de door Moskou gesteunde Afghaanse president Najibullah. Waarnemers in Pakistan meenden echter dat een passage in het slotcommuniqué die vermeldde dat “elke oplossing van het Afghaanse probleem moet leiden tot een vervanging (van dr. Najibullah)” wees op tegemoetkomendheid van de Sovjet-Unie op dit punt. Pakistan en het Afghaanse verzet hebben altijd betoogd dat Najibullah moet aftreden alvorens er vredesoverleg kan beginnen. Moskou daarentegen heeft steeds vastgehouden aan Najibullah als het Afghaanse staatshoofd dat in geen geval buiten eventueel vredesoverleg kan worden gehouden.

De Sovjet-delegatie sprak ook met een delegatie van Afghaanse verzetsstrijders, waarin onder andere de radicale groep Hizb-i-Islami van Gulbuddin Hekmatyar was vertegenwoordigd.

Het overleg was onder andere bedoeld ter voorbereiding van besprekingen in Teheran eind deze maand. Daar zullen Iran, Pakistan en de verzetsstrijders overleggen over een recent vredesvoorstel van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar. Vorige maand was dit plan, dat voorziet in een staakt-het-vuren, de vorming van een overgangsregering en verkiezing, ook al voorwerp van overleg tussen de verschillende partijen bij het Afghaanse conflict.

Pakistan komt volgens waarnemers steeds meer onder druk te staan om tot een spoedige oplossing van de Afghaanse crisis te komen omdat er steeds minder internationale fondsen beschikbaar zijn voor hulp aan de ruim twee miljoen vluchtelingen die nog steeds in Pakistan vertoeven.

Derhalve stelt Pakistan zich geleidelijk aan soepeler op in de Afghaanse kwestie. Niettemin onderstreepte de Pakistaanse minister van buitenlandse zaken dat zijn land “slechts onder zeer speciale omstandigheden eventueel met vertegenwoordigers van de Kabul-regering om de tafel zou willen zitten”.