Mogelijk bod personeel op Financieele Dagblad

AMSTERDAM, 12 AUG. De werknemers van het Financieele Dagblad overwegen een bod van 15 miljoen gulden uit te brengen op de aandelen van de onderneming die in handen zijn van H.A.H. Sijthoff.

Dit is vernomen uit goed ingelichte bron. Hoofdredacteur C. Berendsen, vandaag terug van vakantie, antwoordt op de vraag of een bod wordt uitgebracht: “Ik zal eens informeren.” Hij stelt even later: “Dit is onjuist.” De stichting die de belangen behartigt van de personeelsleden heeft afgelopen donderdag de werknemers bijeengeroepen en hen geïnformeerd over de plannen. Noch de stichting noch de ondernemingsraad wil een toelichting geven. Zij verwijzen naar Berendsen die enig woordvoerder is.

Het Financieele Dagblad wordt door uitgevers een veelvoud van 15 miljoen gulden waard geacht. Al maakt de onderneming zelf op een omzet van naar schatting 40 miljoen gulden netto hooguit enkele tonnen winst, toch zou een krant met de positie van het Financieele Dagblad in staat moeten zijn onder goede leiding enkele miljoenen per jaar te verdienen. Op basis van zo'n winst wordt de waarde in vakkringen op 60 miljoen gulden geschat. Maar de onderneming heeft te maken met een claim van de voormalig exploitant van de advertenties, die rond de 40 miljoen gulden bedraagt. Voor die claim is een voorziening van 10 miljoen getroffen.

Ten aanzien van die claim zou de koper, de redactie, dan deels moeten worden gevrijwaard door de verkoper. Gebruikelijk is dat die verkoper daarvoor een bankgarantie stelt. In financiële kringen acht men het merkwaardig dat de verkoper een bankgarantie zou stellen die groter is dan het bedrag dat hij voor de aandelen ontvangt. In dat geval krijgt de verkoper per saldo immers geen contanten in handen.

Pag. 10:

Investeerders afgehouden

Bank Pierson, Heldring & Pierson is door Sijthoff ingeschakeld om te adviseren bij de verkoop. De bank heeft geen commentaar. Volgens een jurist die de claim tegen het Financieele Dagblad indient, is hem ter ore gekomen dat Pierson een groep investeerders die ook de Krant op Zondag financiert, afgehouden heeft van het uitbrengen van een bod op het Financieele Dagblad. De redactie zou deze groep niet graag als de nieuwe eigenaar zien en voor de financiering van haar eigen plan een beroep willen doen op een buitenlandse onderneming.

De jurist merkt op dat een verstrengeling van belangen kan gaan spelen: “Ik kan me voorstellen dat een redactie hecht aan redactionele onafhankelijkheid en daarom bepaalde kopers minder graag ziet. Maar wanneer ze zelf als koper optreedt en dus zelf financiële belangen heeft, kunnen andere overwegingen een rol gaan spelen.”

Voor de claimhouder, die een vordering op de vennootschap meent te hebben, maakt het overigens niet uit wie de eigenaar van de aandelen in het Financieele Dagblad is. Sijthoff zelf was vanochtend niet bereikbaar. Hij verblijft in de Verenigde Staten. Zijn zoon Bobby, die directeur van het Financieele Dagblad is geweest, maar na onenigheid adviseur is geworden, zou in het kader van de voorgenomen verkoop een afkoopregeling worden aangeboden. Op de bijeenkomst van donderdag werd gezegd dat daarmee tussen de 1 en 2 miljoen gulden gemoeid zou zijn.

C.Hut, die namens de werknemers commissaris is bij het Financieele Dagblad, zegt nog niet op de hoogte te zijn gebracht. “De stichting voert het overleg met de vertegenwoordiger van de familie. Ik neem aan dat het nog in een verkennend stadium is, maar ik kan me voorstellen dat de stichting zijn achterban regelmatig toetst. Het gaat immers om 160 à 170 mensen, die op één lijn moeten komen.”

Hut begrijpt goed dat de Krant op Zondag is afgewimpeld: “Dat zie ik ook niet zitten. Het gaat om de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de krant.” Een koop door het personeel is voor Hut de eerste keus. Andere uitgevers als VNU, Elsevier of Telegraaf zullen volgens hem onvoldoende garantie voor redactionele onafhankelijkheid bieden. Hut is niet bevreesd dat een financier die een uitkoop door de medewerkers betaalt, uiteindelijk ook zeggenschap zal eisen: “Zo'n financier moet voldoende zekerheid hebben, dat hoeft geen zeggenschap te zijn.”

Volgens Hut moet voor eind dit jaar een oplossing worden gevonden, maar is dat niet eenvoudig: “Sijthoff, die nu 77-78 is zei: De onderneming moet in een goed vaarwater komen. Dat is makkelijk gezegd, maar wat bedoelt hij daar precies mee.”

    • Paul Frentrop