Problemen zijn nog niet overwonnen ondanks bezuinigingen; Aanmerkelijke winstverbetering KLM

ROTTERDAM, 9 AUG. De KLM heeft zijn winst over het eerste kwartaal van het boekjaar 1991-92 (april tot en met juni) aanmerkelijk verbeterd. De luchtvaartmaatschappij boekte een winst van 135,9 miljoen gulden, tegenover 41,4 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Per aandeel verbeterde de winst van 0,78 tot 2,57 gulden.

De KLM schrijft de winstsprong voor een belangrijk deel toe aan het kostenbesparingsprogramma waartoe vorig jaar werd besloten, nadat de onderneming voor het eerst sinds jaren in de rode cijfers kwam. Doordat haar kosten veel sterker stegen dan de inkomsten, leed de KLM het vorig boekjaar 630 miljoen gulden verlies.

President-directeur drs. P. Bouw zei vorige maand te verwachten dat de KLM binnen drie jaar “qua kostenniveau concurrerend” zal zijn. Dat vereist structurele bezuinigingen van 955 miljoen gulden, onder meer door banen te schrappen. Volgens de KLM-topman is inmiddels voor 665 miljoen gulden aan bezuinigingsmaatregelen afgesproken. Van de voorgenomen bezuiniging op direct personeel met 525 miljoen gulden moet nog 199 miljoen worden ingevuld.

De bedrijfsinkomsten van de KLM namen het voorbije kwartaal toe met 211 miljoen gulden tot 1,88 miljard (13 procent groei). De groei vond haar oorsprong in een stijging van de opbrengsten in lokale valuta's, gunstiger wisselkoersverhoudingen en inkomstenverhogende effecten van aanpassingen in het lijnennet. De kritische beladingsgraad (het niveau waarboven winst wordt gemaakt) kon worden verlaagd. Een indicatie van de huidige kritische beladingsgraad geeft de KLM niet.

Een woordvoerder noemt het te vroeg om te concluderen dat de KLM zijn problemen heeft overwonnen. Hij wijst daarbij op de stagnatie in het aanbod van lading en passagiers die in de maand juli werd geregistreerd. Over het eerste kwartaal van het lopende boekjaar bereikte de KLM een beladingsgraad van 70,7 procent. In juli slonk dat percentage tot 70,2, tegenover 72,5 procent in juli 1990. Mede wegens die tegenvallende ontwikkeling waagt de KLM zich niet aan prognose van het resultaat over dit boekjaar.

De winstverbetering van de KLM steekt schril af tegen de winstval die British Airways, een van de grote concurrenten, eerder deze maand over de periode april-juni 1991 bekendmaakte. British Airways hield aan dat kwartaal netto 6 miljoen pond over (zo'n 20 miljoen gulden), tegenover 111 miljoen pond een jaar eerder. BA-voorzitter Lord King schreef het verslechterde resultaat toe aan de Golfcrisis, en zei geen verbetering in het passagiersvervoer te verwachten in het lopende kwartaal. De KLM zegt niets meer te merken van Golf-effecten.

De bedrijfslasten van de KLM gingen 6 procent omhoog, van 1,63 miljard naar 1,73 miljard gulden. De post salarissen en sociale lasten daarin steeg met 4 procent tot 548 miljoen gulden door koersinvloeden en CAO-afspraken, ondanks een vermindering van de gemiddelde personeelsbezetting met één procent. De kosten van de vliegtuigbrandstoffen (180 miljoen) gingen 15 procent omhoog, in hoofdzaak doordat de prijzen in guldens stegen.

De KLM betaalde het afgelopen kwartaal 54,5 miljoen gulden rente, tegenover 20 miljoen in de corresponderende periode vorig jaar. Deze toeneming schrijft ze toe aan aanvullende financieringen en een hogere rentevoet.

Het resultaat op verkoop en exploitatie van materiële vaste activa steeg met 20 miljoen tot 62,7 miljoen gulden, mede door verkoop van twee DC-10's en vier F-27's. De DC-10's zijn voor een periode van drieëneenhalf jaar teruggehuurd.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen verbeterde van 27,8 miljoen tot 135,9 miljoen. Buitengewone baten (vorig jaar 13,6 miljoen) ontbraken ditmaal.