Dollar krijgt klappen

AMSTERDAM, 7 AUG. De Amerikaanse dollar zit sedert een maand duidelijk in de hoek waar de klappen vallen.

Op 12 juli jl. waren het de centrale bankiers, die met gezamenlijke interventies duidelijk maakten dat de post-Desert-Storm-euforie in hun ogen te ver was doorgeschoten. Op 25 juli gooide de nieuwbakken voorzitter van de Bundesbank, Schlesinger, olie op het vuur, door na tegenvallende inflatiecijfers openlijk te filosoferen over een spoedige officiële Duitse tariefsverhoging. En in de afgelopen week, tenslotte, gaven tegenvallende Amerikaanse conjunctuurcijfers inzake werkgelegenheid en geldgroei aanleiding tot grotere twijfels omtrent de groeivooruitzichten en voeding aan speculaties over een spoedige renteverlaging door de Fed. Gisteren is die verlaging inderdaad doorgevoerd: de Fed-funds rate ging van 5¾ procent naar 5½ procent. De dollarkoers werd door deze invloeden omlaag gedrukt van een hoogtepunt van 2,07 gulden begin juli naar 1,92 gulden thans. Sinds midden vorige week is daardoor een verdere stijging van de rente in ons land voorkomen. Eerder waren de Nederlandse geld- en kapitaalmarktrente met circa 0,15 procentpunt opgelopen tot een niveau van 9,25 procent en 9,2 procent (resp. 3 maands en 5 jaars interbancair). De speculaties over een Duitse renteverhoging zijn echter nog niet verstomd.

De kans op een spoedige verhoging van de Duitse geldmarktrente is naar onze mening nog steeds gering. De Bundesbank zal namelijk eerst de loonrondes en de ook door haar verwachte groeivertraging in het najaar willen afwachten. Bovendien betekent het terreinverlies van de dollar dat de importinflatie als factor inboet. Het lijkt dan ook te vroeg om nu al te beslissen over een monetaire beleidsverkrapping. Zelfs een discontoverhoging, hetgeen neerkomt op het optrekken van de bodem in de geldmarktrente, lijkt thans niet opportuun. De gezamenlijke Duitse onderzoeksinstituten wezen onlangs op het conjunctuurrisico van een dergelijke stap.

Wat in de weekstaat vooral opvalt, is dat de staat in de verslagweek haar roodstand van 2,8 miljard gulden (vrijwel geheel financieringsarrangement) heeft weten om te buigen in een positief saldo van 's Rijks schatkist van 6,3 miljard gulden, dit dankzij enorme belastingafdrachten.

De hiermee gepaard gaande omvangrijke verkrapping van de geldmarkt, werd door de Nederlandsche Bank gecompenseerd door de banken van 2 tot 9 augustus vrij te stellen van een kasreserveverplichting. Daar de banken echter een kleinere speciale belening ter beschikking werd gesteld, moesten zij toch hun roodstand in rekening courant bij De Nederlandsche Bank met 1,25 miljard gulden opvoeren. Hierdoor werd de besparing op het contingentsverbruik van 1 punt een week geleden omgebogen in een ontsparing van 1 punt. In verband met geldmarkt-verruimende betalingen door het Rijk in de komende week ( o.a. rente en aflossingen op staatsleningen), heeft De Nederlandsche Bank voor de periode van 9 tot 16 augustus een kasreserve vastgesteld van 3 miljard gulden.

Bron: NMB Postbank Groep