Hoogovens betaalt twee ton schikking voor lozingen

ROTTERDAM, 2 AUG. Hoogovens is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van het openbaar ministerie in Haarlem in verband met vier milieu-overtredingen in de periode januari tot augustus van het vorig jaar.

Dat heeft de persofficier van justitie in Haarlem gisteren meegedeeld. Hoogovens zal voor de overtredingen in totaal 205.000 gulden betalen.

In drie van de vier gevallen ging het om overtredingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Een lozing van afvalwater bevatte vijf maal zoveel olie als in de vergunning is toegestaan, het afvalwater van de oxystaalfabriek bleek toen tien keer zoveel zwevende stof te bevatten als toegestaan en een jaar lang heeft het bedrijf onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat bij het schoonspuiten van kademuren met grit vervuiling zou ontstaan. Een vierde proces-verbaal werd opgemaakt wegens ontoelaatbare verspreiding van kolenstof in de lucht bij het laden en lossen van kolen.

De zaken waarvoor Hoogovens een schikking heeft getroffen hebben niets te maken met het beroep dat het bedrijf heeft ingediend bij de Raad van State in verband met een dwangsom van een miljoen gulden per dag die minister Maij (verkeer en waterstaat) wilde opleggen wegens illegale lozing van lood en zink. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan. Hoogovens vecht de dwangsom, die niet is opgelegd omdat inmiddels maatregelen zijn getroffen, om “principiele” redenen aan.

Volgens de minister zou de lozing in december vorig jaar zijn ontdekt. Hoogovens zou hebben verzuimd er melding van te maken hoewel het bedrijf hiertoe verplicht was. Volgens Hoogovens evenwel is tijdens eerder “regulier overleg” met Rijkswaterstaat melding gemaakt van de lozingen. Van illegale praktijken zou dan ook geen sprake zijn.