Kolenvergassing

In een recente brief aan Texaco Development Corporation, spreekt het ingenieursbureau Fluor Daniel zijn vertrouwen uit in de technologie van de kolenvergassing en geeft aan dat het in staat is om nu een betrouwbare grootschalige elektriciteitscentrale, gebaseerd op kolenvergassing, te ontwerpen en te bouwen. In NRC Handelsblad van 24 juli wekt redacteur T.J. Meeus de suggestie dat deze uitspraak geheel in tegenspraak zou zijn met de conclusies van een studie die Fluor Daniel in 1988 verrichtte in opdracht van het ministerie van economische zaken. In dit rapport zou Fluor Daniel eenduidig hebben geadviseerd om eerst een niet-commerciele demonstratiecentrale te bouwen, alvorens een grootschalige centrale zou kunnen worden gebouwd.

Er wordt echter niet vermeld dat Fluor Daniel als alternatief voor een demonstratieproject in het adviesrapport voor het ministerie van economische zaken ook heeft aanbevolen om de technologie van enkele licentiegevers serieus door te lichten op grond waarvan men dan wellicht zou kunnen besluiten om een commerciele kolenvergassingscentrale te bouwen.

Het is betreurenswaardig dat door het citeren van slechts een deel van ons advies c.q. het niet noemen van het alternatief van het doorlichten van enkele vergevorderde technologieen, er een tegenstelling wordt gesuggereerd tussen de recente uitspraak in de brief van Fluor Daniel aan Texaco en het indertijd door Fluor Daniel aan het ministerie van economische zaken uitgebrachte advies.

In besprekingen met de door Economische Zaken ingestelde begeleidingscommissie ten tijde van het opstellen van het advies aan het ministerie van economische zaken, werd door Fluor Daniel reeds duidelijk gesteld dat het mogelijk zou zijn om op dat moment een betrouwbare grootschalige kolenvergassingscentrale te bouwen. Dit geheel overeenkomstig de opvattingen van Fluor Daniel in zijn recente brief aan Texaco. Of een dergelijke centrale echter in alle opzichten zou kunnen voldoen aan alle technische en economische randvoorwaarden die de SEP zou stellen, konden wij toen niet voorzien. Vandaar de twee adviezen aan Economische Zaken: of zelf demonstreren dan wel meer kennis opdoen bij bestaande demonstratieprojecten elders.

Door het niet noemen van beide adviezen wordt ten onrechte een tegenstelling gesuggereerd tussen ons rapport aan het ministerie van economische zaken en Fluor Daniels recente brief aan Texaco en daarmee een “opmerkelijke plooibaarheid” van ons bedrijf.

Wij stellen er prijs op om hierbij deze suggestieve berichtgeving recht te zetten.

Naschrift: Er zijn geen suggesties gewekt. Wij hebben uitgebreid weergegeven uit welke twee elementen het advies van Fluor Daniel bestond. Daarnaast is melding gemaakt van de interpretatie die de minister aan het advies geeft: hij meldde de Kamer vorig jaar december dat de Fluor Daniel-conclusie “in de richting van een algemeen demonstratieproject” ging. T.J.M